Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ogłasza procedurę zapytań ofertowych, której celem jest wyłonienie firmy składającej się przynajmniej z dwóch biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania i sporządzenia opinii z tego badania za rok 2022 oraz 2023.

Przewidywany termin przeprowadzenia badania: 17.04.2023 – 15.05.2023. Oferent musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz spełniać warunki do bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia, zawierające informację o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto, dane kontaktowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy dostarczyć do dnia 30.09.2022.

Wybrana oferta będzie podstawą zawarcia umowy. Miejscem badania jest siedziba „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Zielonej Górze. Koszty dojazdu i diet biegłego rewidenta pokrywa oferent.