„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. przystępują do realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. przystępują do realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”. Projekt będzie polegać na uporządkowaniu gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra.
28.06.2019 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Koszt całkowity Projektu: 52 078 040 PLN
Kosz dofinasowania z UE : 85% – 44 266 334 PLN
Wkład własny stanowi 15% – 7 811 706 (pożyczka NFOŚiGW).
Przewidywany okres realizacji całego Projektu przypada na okres od czerwca 2019 do grudnia 2023.
Celem realizacji Projektu jest ochrona środowiska polegająca na zniwelowaniu niedoborów
w zakresie: sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń technicznych oraz zasadniczych cieków
i urządzeń melioracji wodnych, które stanowią system odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych
z powierzchni utwardzonych, występujących na terenie Aglomeracji Zielona Góra.
Projekt obejmuje 12 Zadań na poszczególnych obszarach Miasta:
Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zacisze
Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej i Gorzowskiej
Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego
Zadanie nr 4 – Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej
i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej
Zadanie nr 5 – Budowa kolektora deszczowego od ulicy Westerplatte do Ronda Anny Borchers
Zadanie nr 6 – Budowa kolektora deszczowego od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej
Zadanie nr 7 – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej
i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty i Podgórnej
Zadanie nr 8 – Renowacja kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zielona Góra
Zadanie nr 9 – Rozbudowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-rozsączającego na Osiedlu Czarkowo – Etap II
Zadanie nr 10 – Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w zlewni kanału Gęśnik
Zadanie nr 11 – Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w zlewni kanału Gęśnik dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Giżyckiej.
Zadanie nr 12 – Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Foluszowej.

Zakres budowy sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 4,8 km, a zakres renowacji sieci kanalizacji deszczowej to ok. 7,8 km. Powstaną 2 podziemne zbiorniki retencyjne, 3 zbiorniki retencyjne powierzchniowe oraz 9 separatorów (urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe).
Beneficjentem i właścicielem infrastruktury powstałej w ramach projektu będą „Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

 

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją Projektu poprzez:
Adres e-mail: naduzycia.POIS@mirr.gov.pl
lub elektroniczny system zgłoszeń: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci