Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Władysława Jagiełły w Zielonej Górze

RR/RI-07/AM-18/2017-2019

 

„ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Spółka z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel.  68 451 93 59, 68 451 93 51, 68 451 93 00, fax: 68 451 93 52

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

 

działając zgodnie z § 34 Regulaminu udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 100 000 €

 

na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w ul. Braniborskiej i ul. Władysława Jagiełły w Zielonej Górze

 

 Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

CPV:

45111200-0        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8        Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7        Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Władysława Jagiełły w Zielonej Górze.  Lokalizacja inwestycji obejmuje również ul. Zielonogórską i ul. Wileńską (przełączenia istniejących sieci) oraz ul. Władysława IV, gdzie zaprojektowano sieć wodociągową wraz z pięcioma przyłączami do wieżowców.

Inwestycja przewidziana jest na działkach, których właścicielem jest Gmina Zielona Góra o Statusie Miejskim oraz na działkach spółdzielni mieszkaniowych i osób prywatnych.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć i przyłącza wodociągowe:

 • o średnicy DN/OD 160 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, o łącznej długości 293,0 m
 • o średnicy DN/OD 160 mm, z rur PE klasy PE100 RC trójwarstwowych, PN16, SDR 11, o łącznej długości 276,0 m
 • o średnicy DN/OD 110 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, o łącznej długości 247,0 m
 • o średnicy DN/OD 90 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, o łącznej długości 42,0 m
 • o średnicy DN/OD 32 mm, z rur PE klasy PE80, PN12,5; SDR 11, o łącznej długości 113,0 m.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:    do dnia 31.12.2019 r.

 

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

 • wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert,
 • – spełniają wymogi określone w § 17,ust.1. Regulaminu udzielania zamówień „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., tj.
 • – posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 • – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • – nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • udzielą 3 – letniej gwarancji na wykonane roboty,
 • zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy,
 • sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  

SIWZ można uzyskać w siedzibie „ZWiK” (Wydział Rozwoju) w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 110a w pokoju nr 12 (parter) w godz. 700-1500, wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym oraz bezpłatnie pocztą elektroniczną lub pobierając strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.zgora.pl .

Cena SIWZ wraz z formularzami wynosi 30 złotych netto + podatek VAT 23%.

  

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. w sekretariacie (I piętro, pokój nr 107) w terminie do dnia 30.05.2019 r. do godz. 1230.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2019 r. o godz. 1300  w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. na salce konferencyjnej (I piętro pokój nr 105).

 

Kryteria oceny ofert:

cena oferty 100%.

 

Informacje na temat wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 30.05.2019 r. do godz. 1230.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Termin związania ofertą:

60 dni, licząc od dnia składania ofert.

 

Kontakt z Wykonawcami:

Agnieszka Maj – pokój nr 12, tel. (68) 451 93 75;

Tomasz Smyczyński – pokój nr 12, tel. (68) 451 93 58;