Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Władysława Jagiełły w Zielonej Górze

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Władysława Jagiełły w Zielonej Górze. Lokalizacja inwestycji obejmuje również ul. Zielonogórską i ul. Wileńską (przełączenia istniejących sieci) oraz ul. Władysława IV, gdzie zaprojektowano sieć wodociągową wraz z pięcioma przyłączami do wieżowców.
Inwestycja przewidziana jest na działkach, których właścicielem jest Gmina Zielona Góra o Statusie Miejskim oraz na działkach spółdzielni mieszkaniowych i osób prywatnych.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć i przyłącza wodociągowe:
– o średnicy DN/OD 160 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, o łącznej długości 293,0 m;
– o średnicy DN/OD 160 mm, z rur PE klasy PE100 RC trójwarstwowych, PN16, SDR 11, o łącznej długości 276,0 m;
– o średnicy DN/OD 110 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, o łącznej długości 247,0 m;
– o średnicy DN/OD 90 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, o łącznej długości 42,0 m
– o średnicy DN/OD 32 mm, z rur PE klasy PE80, PN12,5; SDR 11, o łącznej długości 113,0 m.

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
– wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert;
– spełniają warunki określone w § 17 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., tj.
– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
– udzielą 3 – letniej gwarancji na wykonane roboty;
– zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy;
– sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

SIWZ można uzyskać w siedzibie „ZWiK” (Wydział Rozwoju) w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 110a w pokoju nr 12 (parter) w godz. 7.00-15.00, wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym oraz bezpłatnie pocztą elektroniczną lub pobierając strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.zgora.pl .
Cena SIWZ wraz z formularzami wynosi 30 złotych netto + podatek VAT 23%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. w sekretariacie (I piętro, pokój nr 107) w terminie do dnia 10.09.2018 r. do godz. 11.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2018 r. o godz. 12.00. w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. na salce konferencyjnej (I piętro pokój nr 105).

Kryteria oceny ofert:
cena oferty 100%.

Informacje na temat wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 10.09.2018 r. do godz. 11.30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin związania ofertą:
60 dni, licząc od dnia składania ofert.

Kontakt z Wykonawcami:
Tomasz Smyczyński – pokój nr 12, tel. 68 451 93 58;
Jarosław Miszczyk – pokój nr 303, tel. (68) 451 93 51;