Uzdatnianie wody

Stacja Uzdatniania Wody "Zawada"

     Woda uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) "Zawada" jest ujmowana z ujęcia lewarowego w Zawadzie (ok. 50%) i z ujęcia powierzchniowego z rzeki Obrzycy (~50%). Wody ujmowane z obu źródeł wymagają znacznego uzdatnienia aby wypełniła warunki stawiane przez dyrektywę min. zdrowia z 04.2010r.

Zobacz inne zdjęcia w naszej galerii

     Woda z ujęcia brzegowego na Obrzycy jest wstępnie odcedzona na kratach o oczkach 2 cm, a następnie na sitach o oczku 2 mm. Dalej jest pompowana do odległej ok. 10 km SUW "Zawada", gdzie poddana jest cedzeniu na mikrositach. Na tych urządzeniach usuwane są z wody: plankton i inne zawiesiny o wielkości powyżej 10 mikronów (0,01mm). Woda ulega znacznemu natlenieniu i korzystnie zmieniają się niektóre parametry fizykochemiczne wody.

     Woda z ujęcia lewarowego jest napowietrzona na przelewie kaskadowym w budynku mikrosit kiedy ujęcie powierzchniowe jest wyłączone. W przeciwnym przypadku natlenienie wody podziemnej uzyskuje się przez zmieszanie z natlenioną wodą z Obrzycy.

     Woda po mikrositach mieszana jest z wodą podziemną i trafia na akcelatory gdzie poddana jest koagulacji. Jest to ważny proces w którym usuwa się w znaczącym stopniu związki humusowe, koloidy, pozostałe zawiesiny, mikroby i wiele innych. Stosowanym koagulantem jest PIX (roztwór Fe2(SO4)3). Na odpływach z akcelatorów dawkuje się roztwór dwutlenku chloru i chlor. Jest to tzw. utlenienie pośrednie, którego celem jest utlenienie niektórych związków, wybicie pozostałego planktonu i mikrobów, oraz zabezpieczenie filtrów przed rozwojem na nich fauny i flory.

     Kolejnym etapem w procesie uzdatniania wody jest filtracja na filtrach pospiesznych otwartych. Zachodzi tam katalityczne utlenienie rozpuszczonych związków żelaza (II) i manganu (II) do związków nierozpuszczalnych, oraz redukcja zawartości azotu amonowego. Drugim ważnym zadaniem filtrów jest usunięcie z wody substancji powodujących mętność. W SUW "Zawada" zastosowano drugi stopień filtracji na filtrach dolomitowych w których złożem aktywnym jest aktywowany dolomit (CaCO3*MgO). Podstawowym zadaniem ich jest "odkwaszenie" wody. W wyniku wiązania agresywnego CO2 złoże roztwarza się. Tworzące się wodorowęglany Ca i Mg wzbogacają wodę w te minerały, a odczyn z ok. 6,5 wzrasta do 7,1. Drugi stopień filtracji poprawia również klarowność wody.

     Do wody wpływającej do zbiornika wody czystej dawkowany jest dezynfekant, którym jest roztwór dwutlenku chloru, środek skuteczny a przy tym nie tworzy związków pogarszających smak i zapach wody. Zastosowanie jego jest niezbędne dla zabezpieczenia rozległej sieci wodociągowej przed rozwojem w niej mikrobów.

     Ostatnim etapem uzdatniania wody jest dodanie do niej odpowiedniej ilości roztworu sody kalcynowanej (Na2CO3) w celu związania pozostałego agresywnego CO2. Odczyn wody wzrasta do ~7,7. Wyłącznym celem tego zabiegu jest maksymalne zminimalizowanie korozyjności wody i ograniczeniem wynikających z niej problemów odbiorców z tzw. "żółtą lub brunatną wodą".

     Przeciętna ilość wody uzdatnianej na SUW w Zawadzie wynosi obecnie 23 000 - 25 000 m3/d.

     Woda pitna przesyłana jest do miejskiej sieci wodociągowej dwoma rurociągami: Ø 500 i Ø 800 mm.

     Woda pitna z SUW Zawada spełnia wszelkie aktualne wymogi stawiane przepisami krajowymi jak i przepisami Unii Europejskiej.

Stacja Uzdatniania Wody "Zacisze"

     Stację Uzdatniania Wody "Zacisze" oddano do użytku 1 sierpnia 2008r.

     Ujmowana tutaj woda charakteryzuje się ponadnormatywną ilością związków żelaza (0,8 - 1,0 mgFe/dm3) i manganu (0,2 - 0,3 mgMn/dm3), których usuwanie z wody prowadzone jest w układzie technologicznym składającym się z następujących elementów:

  • napowietrzanie ciśnieniowe ze zbiornikiem reakcji;
  • jednostopniowa filtracja w filtrach ciśnieniowych przez warstwę złoża piaskowo - katalitycznego (braunsztyn);

     Ponadto w układzie technologicznym umieszczono:

  • dezynfekcję wody NaClO;
  • układ do ewentualnej korekty pH (Na2CO3);
  • układ do ewentualnego chemicznego utleniania żelaza i manganu za pomocą roztworu KMnO4.                                                                                                             

Orientacyjny zasięg terytorialny wody dostarczanej przez SUW Zacisze     Woda ze studni głębinowych w chwili wpływania na SUW traktowana jest powietrzem. Tlen zawarty w powietrzu ma zadanie utlenić rozpuszczone związki żelaza (II) i manganu (II) do związków nierozpuszczalnych. Powyższy proces prowadzony jest w zbiorniku reakcji (czas przetrzymania ok. 4 min.). Stąd woda trafia na 4 automatyczne filtry zamknięte o średnicy 2,8 m wypełnione złożem wielowarstwowym (piasek, braunsztyn). Po filtrach woda kierowana jest do zbiorników wody czystej o łącznej objętości 1200 m3, a stąd wodę pobierają pompy sterowane falownikiem i tłoczą do sieci w zachodniej i centralnej części miasta.Obszar ten charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem w ukształtowaniu terenu, co pozwala na zasilanie bezpośrednie z pompowni SUW Zacisze. Duża zmienność wysokościowa terenu miasta powoduje trudności w rozszerzeniu grupy konsumentów zaopatrywanych z tej stacji. Wiąże się to z budową dodatkowych przepompowni, które podwyższałyby ciśnienie w sieci i umożliwiłyby dostarczenie wody z tej stacji do odbiorców wyżej położonych. (między innych dlatego wybudowano pompownię strefową "Kraljevska"). Przeciętna ilość wody uzdatnianej w SUW "Zacisze" wynosi obecnie ok. 3000 m3/d.

     Woda pitna z SUW "Zacisze" spełnia wszystkie aktualne wymogi stawiane przepisami krajowymi, jak i przepisami Unii Europejskiej.