Ujęcia wody

Zaopatrzenie miasta Zielona Góra w wodę oparte jest na:

  • ujęciu wód powierzchniowych z rzeki Obrzycy w miejscowości Sadowa,
  • ujęciu wód podziemnych z pradoliny Odry w rejonie miejscowości Zawada,
  • ujęciach lokalnych wód podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta (aktualnie Spółka pracuje 3 studniami zlokalizowanymi przy ul. Zjednoczenia i 4 studniami przy ul. Wojska Polskiego).

Ujęcie wody powierzchniowej

     Zasadniczym źródłem wody surowej dla potrzeb wodociągu zielonogórskiego jest obecnie woda z rzeki Obrzycy, prawostronnego dopływu Odry. Powierzchnia zlewni rzeki Obrzycy to prawie 1800 km2 znajdujących się na terenach województw: lubuskiego i wielkopolskiego. W zlewni znajdują się liczne jeziora, z których najważniejsze - bo stanowiące rezerwuar wody - to Sławskie, Rudno, Wilcze oraz Wojnowskie Wschodnie i Zachodnie. Wielkość przepływu w rzece umożliwia pobór wody w ilości określonej pozwoleniem wodnoprawnym, tj. 0,4 m3/s. Przeciętny pobór wody z rzeki Obrzycy wynosi obecnie 7 000 - 11 000 m3/d.

     Ujęcie wody powierzchniowej "Sadowa" na rzece Obrzycy znajduje się na przyujściowym odcinku tej rzeki, w pobliżu miejscowości Głuchów. Jest ono typowym ujęciem brzegowym; na wlocie wody do komór czerpnych pompowni znajdują się kraty i sita. Ujęta woda przetłaczana jest magistralą Ø 800 mm o długości ok. 10 km na Stację Uzdatniania Wody w Zawadzie.

Ujęcia wody podziemnej

     Ujęcie lewarowe wód podziemnych zlokalizowane jest w Pradolinie Odry w rejonie miejscowości Zawada i Jany. Ujmuje wody infiltracyjne z rzeki Odry i podziemne, spływające z Wału Zielonogórskiego. Ujęcie to składa się z 22 studni o głębokościach od 18 do 30 m, połączonych dwoma lewarami ze studnią zbiorczą pompowni, skąd woda przetłaczana jest rurociągiem Ø 500 mm na Stację Uzdatniania Wody. Od czerwca 2009 rozpoczęto inwestycję w zakresie nowych odwiertów , z których woda jest ujmowana pompami. Obecnie na tym ujęciu pracują dwie takie studnie, trzecia jest w trakcie realizacji. Niska sprawność studni lewaru i dobre wyniki studni z pompami rekomenduje odejście od tego sposobu ujmowania wody na tym terenie. Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza pobór wody w ilości 770 m3/h. Aktualna wydajność ujęcia lewarowego wynosi 8 000 - 11 000 m3/d.

     Na terenie miasta istnieje ponadto kilkanaście studni głębinowych. Obecnie wykorzystuje się 3 w rejonie siedziby Spółki przy ul. Zjednoczenia. Woda z tych studni w ilości 1 000 m3/d  - 1500 m3/d pochodzi z utworów czwartorzędowych, nie wymaga uzdatniania i wtłaczana jest bezpośrednio do sieci miejskiej. Woda głębinowa z pozostałych otworów posiada ponadnormatywne ilości żelaza i manganu. Spółka od roku 2008 przywróciła do pracy 4 studnie w zachodniej części miasta przy ul. Wojska Polskiego, dzięki  wybudowaniu tutaj Stacji Uzdatniania Wody "Zacisze". Pozwolenia wodno prawne dopuszcza pobór wody z tych ujęć w ilości 5600 m3/d.