Oczyszczanie ścieków

     W celu wybudowania oczyszczalni ścieków oraz kanału dosyłowego i odprowadzającego oczyszczone ścieki do odbiornika powołano w roku 1985 Spółkę Wodno-Ściekową "Łącza". Realizacja tego zadania przedstawia się następująco:

 • 1985-1988 - organizacja Spółki i wstępne przygotowanie i zatwierdzenie inwestycji,
 • VII.1993 - wybór firmy PASSAVANT Werke AG jako dostawcy technologii i kompletu urządzeń oczyszczalni, Generalnym Projektantem oczyszczalni została firma EKOSYSTEM,
 • 1994 - rozpoczęcie robót budowlano - montażowych oczyszczalni,
 • VIII.1998 - zakończenie robót budowlano-montażowych,
 • XII.1998 - zakończenie rozruchu oczyszczalni i oddanie jej do eksploatacji.
 • 31.III.2007 - połączenie Oczyszczalni ścieków "Łącza" ze Spółką "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja".

     Całkowity koszt realizacji inwestycji, obejmujący budowę kanału dosyłowego i odprowadzającego ścieki oraz samej oczyszczalni ścieków, wyniósł 72,3 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków "Łącza" w Łężycy

Zobacz inne zdjęcia w naszej galerii

     Oczyszczalnię ścieków zlokalizowano około 7 km na północ od Zielonej Góry w rejonie na zachód od wsi Łężyca, w odległości 2 - 3 km od dróg relacji Czerwieńsk - Wysokie oraz Zielona Góra - Wysokie. Dojazd do oczyszczalni prowadzi od strony Łężycy drogą odchodzącą na zachód od drogi relacji: Zielona Góra - Wysokie, na północnym skraju wsi Łężyca. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z Zielonej Góry.

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni

     Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna dla 195 000 RLM pracująca w układzie trzystopniowego biologicznego oczyszczania ścieków z biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją,
Przepustowość :

 • Qdśr - 51 255 m3/d
 • Qdmax pogoda sucha - 2 880 m3/h
 • Qdmax pogoda deszczowa - 5 760 m3/h

Parametry oczyszczonych ścieków:

 • BZT5 ≤ 15 mg O2/dm3
 • ChZT ≤ 125 mg O2/dm3
 • azot ogólny ≤ 10 mgN/dm3
 • zawiesina ≤ 35 mg/dm3
 • fosfor ogólny ≤ 1 mgP/dm3
 • kadm ≤ 0,4 mgCd/dm3
 • ołów  ≤ 0,5 mgPb/dm3
 • nikiel ≤ 0,5 mgNi/dm3
 • chrom ≤ 0,1 mgCr/dm3

Powierzchnia terenu oczyszczalni: 8,17 ha

Ogólny opis układu technologicznego

 Zobacz podstronę na temat technologii oczyszczania ścieków »

Odbiornik ścieków

     Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łącza. Rzeka Łącza jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Zimna Woda. Jakość wody odbiornika jest systematycznie badana przez laboratorium Centralnej Oczyszczalni Ścieków "Łącza".

Zgodność działania oczyszczalni z wymaganiami polskimi i UE

     W tabeli poniżej zestawiono wartości wybranych parametrów jakości ścieków oczyszczonych oraz procenty redukcji zanieczyszczeń wyrażone za pomocą wybranych wskaźników.

Tabela: Zestawienie wartości stężeń głównych zanieczyszczeń zawartych w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z OŚ "Łącza"

Wskaźnik Jednostka Stężenia zanieczyszczeń
na odpływie
z oczyszczalni
(wartość średnia 2011 r)
dopuszczalne
wg Rozp. MŚ
z dn. 29.11.2002r.
wymagane
wg Dyrektywy
91/271/EEC
BZT5 mg O2/dm3 5,2 15 25
ChZT mg O2/dm3 30,8 125 125
Zawiesina ogólna mg/dm3 6,2 35 35
Azot ogólny mg N/dm3 6,7 10 10
Fosfor ogólny mg P/dm3 0,3 1 1

Źródło: Laboratorium Oczyszczalni Ścieków "Łącza"

     Zestawione dane wskazują, że pod względem eliminacji zanieczyszczeń wyrażonych jako BZT5, ChZT, substancje biogenne oraz zmniejszenia stężenia zawiesiny w oczyszczanych ściekach, oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i jej efektywność jest zgodna zarówno z wymaganiami przepisów polskich, jak i UE.