Sieć kanalizacyjna

Miejska siec kanalizacyjna w systemie ogólnospławnym została wybudowana w latach 20-tych XX wieku w zlewni potoku Łącza, na północnym stoku Wału Zielonogórskiego. Kanalizacja ogólnospławna wybudowana w okresie międzywojennym (37,4 km) nie była rozbudowywana aż do połowy lat pięćdziesiątych. Szybki rozwój kanalizacji – związany z budową osiedli mieszkaniowych i wzrostem liczby mieszkańców – następuje dopiero w dwudziestoleciu 1960-1980. Przybyło wówczas prawie 50 tys. mieszkańców, a długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ponad 120 km.

 W okresie tym wybudowano system rozdzielczy w południowo-wschodniej części miasta, wybudowano kanalizację ogólnospławną dla osiedli mieszkaniowych: Morelowe, Piastowskie, Wazów, Ptasia oraz skanalizowano strefę przemysłową. Z powodu wysokich kosztów odkładano na później pełną kanalizację potoku Łącza na odcinku od ul. Węglowej do oczyszczalni ścieków przy ul. Foluszowej. Z tych samych względów odkładano remonty i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Kolektor główny Ø2500 wybudowano dopiero w latach osiemdziesiątych, w połowie lat siedemdziesiątych zaniechano remontu kapitalnego starej oczyszczalni ścieków pochodzącej z r. 1934. W roku 1985 powołano Spółkę „Łącza”, której postawiono zadanie wybudowania kolektora dosyłowego i nowej oczyszczalni ścieków. Nowa w oczyszczalnia ścieków w podzielonogórskiej Łężycy oddana została do eksploatacji w roku 1998.

W latach 1995-2000 realizowano program budowy kolektorów odciążających stare, o zbyt małej przepustowości, przebiegające przez śródmieście kanały ogólnospławne, pochodzące z lat trzydziestych XX w. Wybudowano 3 kolektory ogólnospławne:

 • ul. Reja, 790 mb, Ø600
 • al. Konstytucji 3 Maja, 1200 mb, Ø1000
 • ul. Kupiecka, 600 mb, Ø1000

Budowa tych kolektorów ułatwia sprawne odprowadzenie wód opadowych z rejonu śródmieścia.

Tabela. Długość sieci kanalizacyjnej (wraz z przyłączami) w latach 1954 - 2014

Rok 1954 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Długość [km] 37,4 40,0 100,0 163,0 177,4 221,0 377,5 386,6 397,8 403,5 408,3

W Zielonej Górze, a precyzyjniej aglomeracji zielonogórskiej, istnieje mieszany system kanalizacji o łącznej długości 408,3 km,  który tworzą  kanały ogólnospławne (108,1 km) oraz system rozdzielczy składający się z kanalizacji sanitarnej (220,4 km) i ok. 70 km kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do potoków Dłubnia, Gęśnik, Pustelnik oraz do zbiorników  terenowych (w gestii Urzędu Miasta Zielona Góra). Spółka eksploatuje ponadto 6217 przykanalików o łącznej długości 79,8 km. Transport ścieków wspomagany jest przez system 43 przepompowni.

Do miejskiej sieci kanalizacyjnej wprowadzane są także od roku 2009 ścieki bytowe z miejscowości Przylep, Stary i Nowy Kisielin oraz Wilkanowo. W tymże roku zakończono również budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlach Jędrzychów i Chynów. Bezpośrednio do kolektora otwartego kieruje ścieki NOVITA, Areoklub oraz Osiedle  Czarkowo (Łężyca).

Wg stanu na 31.12.2014 r. sieci kanalizacyjne i  przepompownie ścieków eksploatowane przez Spółkę znajdują się na terenie:

 • Miasta Zielona Góra,
 • miejscowości Przylep, Stary i Nowy Kisielin w Gminie Zielona Góra,
 • miejscowości Wilkanowo w Gminie Świdnica.

Struktura wieku sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco:

 • Do 5 lat -  24,4 %
 • Od 6 do 10 lat - 16,5 %
 • Od 11 do 15 lat -  6,3 %
 • Od 16 do  20 lat - 5,8 %
 • Od 21 lat do 25 lat - 3,9 %
 • Powyżej 25 lat -  43,1 %.

W roku 2014 usunięto 7 awarii na sieciach kanalizacyjnych (r.2013 – odpowiednio 11 awarii).
Wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej na 1 km wyniósł w roku 2014 – 0,02 (w r. 2013 – 0,03).

Odprowadzenie ścieków poza teren miasta

Kolektor główny  systemu kanalizacji ogólnospławnej, wybudowany w latach osiemdziesiątych XX w., o przekroju kołowym i średnicy 2.5 m poza granicami  miasta przechodzi w kanał otwarty i odprowadza miejskie ścieki do Oczyszczalni Ścieków (mechaniczno – biologicznej) wybudowanej 7 km na północ od Zielonej Góry, w rejonie miejscowości Łężyca. Kanał otwarty o przekroju V pełni w okresie opadów także funkcję retencyjną.


Otwarty kanał ogólnospławny prowadzący do oczyszczalni ścieków

Zobacz inne zdjęcia w naszej galerii

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

W ramach tego programu realizowany jest projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica”, współfinansowany – w 85 % - przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Projekt ten polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zielona Góra obejmującej budowę nowych sieci kanalizacyjnych na obszarach pozbawionych dotąd kanalizacji  sanitarnej (dzielnice Zielonej Góry: Chynów i częściowo Jędrzychów) oraz renowację starych kanałów, rozbudowę istniejącej Oczyszczalni Ścieków „Łącza” (część mechaniczna i spalarnia osadów), przyłączenie do zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Zielona Góra miejscowości Przylep, Stary i Nowy Kisielin w Gminie Zielona Góra oraz miejscowości Wilkanowo z Gminy Świdnica.

W latach 2006-2009 wybudowano:

 • 112,7 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
 • 14,7 km  sieci kanalizacji deszczowej,
 • 6,9 km sieci wodociągowej w m. Wilkanowo,

ponadto renowacji  poddano 10,8 km sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Zakończono także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków na terenie osiedli: Kolorowe (Chynów) i Uczonych (Jędrzychów). W roku 2010 rozpoczęto budowę systemu kanalizacji sanitarnej w sąsiadujących z Zieloną Górą miejscowościach Racula i Drzonków. Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z  Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Renowacji metodami bezwykopowymi poddano do końca roku 2011 kolejne 9,13 km starych kanałów ściekowych.

W latach 2009-2015 planowana jest:

 • budowa 47,6 km kanalizacji sanitarnej,
 • budowa 5,3 km sieci wodociągowej,
 • renowacja 22,3 km sieci kanalizacyjnej,
 • zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (z systemem recyklingu wody),
 • zakup samochodu z zestawem do telewizyjnej inspekcji kanalizacji.

Do roku 2015  zakończona będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Drzonkowie i Raculi, a także w miejscowościach Zawada, Krępa i Łężyca – wschodzących w skład tzw. aglomeracji Zielona Góra, tj. obszaru obsługiwanego przez oczyszczalnię ścieków „Łącza”. Wszystkie te przedsięwzięcia są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.