Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV"
publikujemy poniżej

Data ogłoszenia: 14.04.2017
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW - 02
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: . »
Pliki do pobrania: Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029746

BAZA_KONKURENCYJNOSCI_-_Ogloszenie_Zamowienia.pdf

PLIKI DO POBRANIA:

http://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/Etap4Zatonie/
Kod CPV: 45232400-6
Termin wykonania 30.09.2019
Termin składania ofert: 04.05.2017 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 04.05.2017 do godz. 12:15
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 11:34