Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego

Uprzejmie informujemy, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej została zrealizowana inwestycja pn.:

„Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego”.

Zrealizowane przedsięwzięcie zgodne jest z celami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 w zakresie Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.4. Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Celem Działania 2.4 jest  poprawa innowacyjności gospodarki poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury B+R przy równoległym wsparciu samych przedsiębiorców. W ramach działania wspierane są projekty zmierzające do poprawy innowacyjności lubuskiej gospodarki, wpisujące się w cele Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji i przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego” jest wyposażenie w niezbędną infrastrukturę terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego składającego się z trzech stref:

  1. Parku Naukowo-Technologicznego UZ,
  2. Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  3. Strefy Aktywności Gospodarczej Lubuskiego Trójmiasta.

W wyniku realizacji Projektu zostało wybudowane uzbrojenie terenu składające się z w następujących elementów (wskaźniki produktu):

  • sieć kanalizacyjna - 2,86 km,
  • sieć wodociągowa - 7,31 km,
  • sieć światłowodowa - 10,63km

 

Podstawowym rezultatem uzyskanym w wyniku realizacji projektu jest  wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach szacowana na 34 mln zł.

 

Koszty Projektu:

Całkowita wartość Projektu – 9 490 949,42 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane: 5 993 840,25 zł

Dofinansowanie  z EFRR (82,5%) – 4 942 430,76 zł

 

Termin zakończenia rzeczowego Projektu – 31.12.2013r.

Termin zakończenia finansowego Projektu – 09.07.2014r.

 

Realizacja Projektu „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego” przyczyni się do wielu korzyści społeczno-gospodarczych prowadzących do uzyskania celu głównego projektu czyli wzrostu tempa rozwoju gospodarczego całego regionu.