Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

     Sprawy do Spółki zgłaszać można w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

     Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę, sporządzone wyłącznie w formie pisemnej, można złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

     Pisma przyjmowane są w sekretariacie Spółki.

     Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie do 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.
     Pozostałe sprawy, o ile nie ustalono inaczej, rozpatrywane są na bieżąco w kolejności ich wpływów, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę.