Rozwój Spółki

Największe inwestycje firmy to:

I ETAP

Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy"
Nr 2004/PL/16/C/PE/029
współfinansowany z środków Funduszu Spójności
w ramach programu wsparcia na lata 2004-2006.

Projekt zrealizowany w latach 2004-2010 był I Etapem porządkującym gospodarkę wodno-ściekową na terenie Aglomeracji Zielona Góra. Obejmował budowę nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na nieskanalizowanych obszarach Gminy Zielona Góra, Miasta Zielona Góra i Gminy Świdnica oraz renowację istniejących kanałów ściekowych o złym stanie technicznym na terenie miasta.

W ramach Projektu wykonano: 112,23 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz 28 przepompowni ściekowych, 14,57 km kanalizacji deszczowej i 7,3 km sieci wodociągowej oraz przeprowadzono renowację 10,8 km istniejących kanałów na terenie miasta Zielona Góra, w tym w Gminie Zielona Góra wykonano:
- w miejscowości Przylep: 23 km sieci kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków,
- w miejscowościach Stary i Nowy Kisielin 32,79 km sieci kanalizacji sanitarnej i 15 przepompowni ścieków.

Projekt obejmował również modernizację oczyszczalni ścieków w Łężycy: w ramach Projektu rozbudowano część mechaniczną oczyszczalni oraz wybudowano instalację spalania osadów ściekowych.
Koszt Projektu to 177,36 mln PLN, w tym środki Funduszu Spójności to  96,16 mln. zł

 

II ETAP

Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" nr POIS.01.01.00-00-005/08
dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko z Funduszu Spójności na lata 2007-2013.

Projekt jest II Etapem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Zielona Góra i jest w trakcie realizacji. Zakres Projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mieście Zielona Góra na os. Kolorowym i os. Jędrzychów - Uczonych, oraz renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenach miasta, jak również budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielona Góra w miejscowościach: Racula i Drzonków.
Wartość Projektu bez VAT wynosi ok. 41 mln zł, w tym kwota wsparcia z UE wynosi 23 360 tys. (57,27%). Okres realizacji to lata 2009-2013.

 

LRPO

Projekt: "Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego" współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 ".

Okres realizacji Projektu to lata: 2010 - 2013. Wartość przedsięwzięcia wynosi 8,13 mln. zł (bez podatku VAT).  Dofinansowanie z EFRR: 6,220 mln zł PLN ( 85% kosztów kwalifikowanych).

Zakres Projektu obejmuje uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego w miejscowości Nowy Kisielin w sieć wodociągową o długości ok. 6,13 km, w sieć światłowodową o długości ok. 9,2 km i w sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,81  km oraz budowę 1 przepompowni ścieków.

 

III ETAP

Trwają przygotowania do realizacji kolejnego Projektu pod nazwą "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2013-2015.

Projekt przewiduje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Zielonej Górze oraz  na terenie Gminy Zielona Góra w miejscowościach:
Łężyca - 17,4 km, (4 przepompownie sieciowe) - planowany koszt: 15 678 420 PLN
Krępa - 11 km,
(6 przepompowni sieciowych) - planowany koszt: 10 542 255 PLN
Zawada - 14,13 km,
(3 przepompowni sieciowych) - planowany koszt: 13 449 115 PLN

Wartość  całego Projektu wynosi ok. 55 mln, w tym koszt inwestycji na terenie Gminy to ok. 48 mln.
Realizacja zakresu tego Projektu latach 2013-2015 pozwoli na objęcie zbiorczym systemem kanalizacyjnym całego obszaru aglomeracji.

Szacuje się, że w roku 2015 w wyniku realizacji Projektów w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Zielona Góra ze środków Funduszu Spójności (Etapy I, II, III)  zbiorczym system kanalizacji objętych zostanie ponad 99 % wszystkich mieszkańców aglomeracji.

Głównym celem realizacji wszystkich etapów Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zielona Góra zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Plan zadań rozwojowych i modernizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. przewidzianych do realizacji w latach 2012 i 2013 obejmuje również działania mające na celu wymianę przewodów wykonanych z rur azbesto - cementowych i zastosowanie rur z polietylenu o większej przepustowości. W każdym roku przeprowadzana jest renowacja istniejących sieci kanalizacyjnych oraz wymiana przyłączy wodociągowych.

Równolegle z działalnością Spółki mającą na celu jej rozwój, w tym poszerzenie rynku świadczonych usług, prowadzone są przedsięwzięcia, które służą min. racjonalizacji zużycia wody, a w szczególności minimalizują straty wody. Racjonalizacja zużycia wody to również optymalizacja procesu uzdatniania i rozprowadzania wody. Dlatego też przewidziano m. in. zadania związane z monitoringiem filtrowni wody, wymianą linii kablowych i sterowniczych przepływomierzy w celu zwiększenia wiarygodności i pewności pomiaru przepływu.

Przeprowadzana renowacja ma chronić wody podziemne przed skażeniem wynikającym z nieszczelności kanałów, ale także zabezpiecza kanały przed napływem wód przypadkowych, gruntowych, co ma istotny wpływ na proces technologiczny oczyszczania ścieków.

W zamierzeniach inwestycyjnych Spółki uwzględnia się także wnioski zgłoszone przez mieszkańców, których wdrożenie ma na celu polepszenie jakości świadczonych usług. Dotyczą one modernizacji istniejących systemów wodociągowych, uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych lub zurbanizowanych, a nie wyposażonych w urządzenia wodociągowe i  kanalizacyjne.