Przedmiot działalności

Przedmiot działalności "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. szczegółowo zawarty został w Akcie założycielskim spółki. Poza licznymi kierunkami działalności do podstawowych obowiązków należy zaliczyć:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Zielonej Góry
 • częściowa dystrybucja wody w miejscowości Wilkanowo - gmina Świdnica;
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Zielona Góra;
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miejscowości Wilkanowo - gmina Świdnica;

Zadaniem spółki jest nie tylko wypełnienie wyżej wymienionych zadań ale również utrzymanie dobrego standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi spółka zarządza . Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:

 • zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach bakteriologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając równolegle racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych - eksploatacyjnych,
 • zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,
 • optymalizacja procesu oczyszczania ścieków,
 • optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej prowadzonej działalności podstawowej.

Spółka oferuje również dodatkowy pakiet usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Są to między innymi:

 • inspekcje kanalizacji kamerą TV,
 • wymiany i legalizacje wodomierzy,
 • badania laboratoryjne wody i ścieków w akredytowanym laboratorium,
 • likwidacja zatorów w kanałach i usuwanie wycieków w przewodach wodociągowych,
 • wykonawstwo sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • roboty warsztatowe;