Organy Spółki

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki:
Zarząd
osoby:
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski - Prezes Zarządu
Prokurent:
mgr Ludwika Badecka
mgr inż. Henryk Kozyra
Sposób reprezentacji Spółki:
do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony
jest jednoosobowo prezes Zarządu, dwaj członkowie
Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem
 
Organ nadzoru:
Rada Nadzorcza
osoby:
Przewodniczący - Miłosz Woziński
Członek Rady - Jarosław Pogoda
Członek Rady - Łukasz Porycki
Czlonek Rady - Andrzej Kulisz
 
Wspólnicy i posiadane udziały:
- Miasto Zielona Góra - 100% kapitału zakładowego
 
Zgromadzenie Wspólników:
funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
- Prezydent Miasta Zielona Góra
 
Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy KRS,
wpis pod numerem KRS: 0000211506
Kapitał zakładowy Spółki:
136 304 000 zł
 
Kompetencje organów Spółki:
zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578)