Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS)

Uprzejmie informujemy, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, Spółka jest w trakcie realizacji projektu pt.:

„Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w spółce „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.”,

który ma na celu zwiększenie jakości zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz poprawa dostępu do e-usług oferowanych przez ZWiK Sp.z o.o. dla obywateli i podmiotów  gospodarczych.

Do celów szczegółowych realizowanego projektu należą:

  1. Zwiększenie liczby e-usług oferowanych mieszkańców, przedsiębiorcom, samorządom i innym instytucjom.
  2. Poprawa jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej spółki ZWiK.
  3. Ujednolicenie elektronicznej bazy danych o sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dostępnej dla personelu spółki ZWiK oraz klientów.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to IV kwartał 2015r.