"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V"

W dniu 28.11.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Planowana wartość Projektu w ramach V Etapu to 70 838 000,00zł (netto), z tego dofinansowanie wyniesie 45 159 225,00zł co stanowi 63,75% wydatków.
Zakres Projektu obejmuje:

 • budowę ok. 24 km kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Ochla,
 • renowację ok. 5 km kanalizacji sanitarnej w mieście Zielona Góra,
 • modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Zielonej Górze - w sołectwie Zawada,
 • budowę na oczyszczalni ścieków dla miasta Zielona Góra w sołectwie Łężyca:
  awaryjnego magazynu do składowania
  osadów odwodnionych oraz wielofunkcyjnego stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych
 • oraz zakup specjalistycznego pojazdu technicznego do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych.

Termin realizacji: lata 2018-2021.

W ramach Projektu będzie realizowanych 6 zadań :

 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze”.
  Zakres zadania:
  Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 24,0 km, oraz przebudowę: przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego o długości ok. 0,76 km i kanału grawitacyjnego o długości ok. 0,28 km.
 2. „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”.
  Zakres zadania:
  Zadanie obejmuje bezwykopową modernizację sieci kanalizacyjnej w centrum aglomeracji Zielona Góra o łącznej długości ok. 5 km
 3. „Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”.
  Zakres zadania:
  Zadanie jest kontynuacją modernizacji Stacji Uzdatniania Wody mającej na celu ulepszenie uzdatniania wody w procesie filtracji pospiesznej i unowocześnienie pompowni wielofunkcyjnej na SUW.
 4. „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych”.
  Zakres zadania:
  Zadanie obejmuje budowę na terenie oczyszczalni ścieków w sołectwie Łężyca stanowiska czyszczącego pojazdy techniczne typu WUKO używanych do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych.
 5. „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych”.
  Zakres zadania:
  Zadanie obejmuje budowę infrastruktury niezbędnej do awaryjnego składowania osadów odwodnionych tj. zadaszonej wiaty, placu.
 6. „Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych”.
  Zakres zadania:
  Przewiduje się zakup specjalistycznego wielofunkcyjnego pojazdu technicznego typu ssącego do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze”. nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-01

W dniu 14.12.2017 r. o godz.10.00 - w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na Zdanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Zakres zadania obejmuje:

 1. budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 24,0 km,
 2. przebudowę: istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Konwaliowej, istniejącego rurociągu tłocznego do ul. Nowojędrzychowskiej o dł. 0,76 km, oraz przebudowę istniejącego kanału grawitacyjnego w ul. Nowojędrzychowskiej o długości 0,28 km.

Zadanie realizowane będzie w formule projektuj - buduj.

Wykonawcą jest Konsorcjum firm: KANWOD Wiesław Tarczyński, Węglew 218, 62-590 Golina - Lider Konsorcjum; KANWOD Sp. z o.o. sp.k., ul. Zimna 7, 65 – 707 Zielona Góra - Partner Konsorcjum.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2020 r.

Wartość umowy: 26 400 000,00 PLN (bez VAT) + 6 072 000,00 PLN (VAT) = 32 472 000,00 z VAT.

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V"
dostępne są na podstronie

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE 2014-2020 - Etap V

Do pobrania:

Regulamin udzielania zamowien publicznych POIiS 2014-2020
MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Prezes "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci