"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV"

„ZWiK” Sp. z o.o., kontynuując działania prowadzone w latach 2004 - 2015 i zmierzające do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zielona Góra, w dniu 20.03.2017 r. podpisała z NFOŚiGW w Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0215/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, na realizację Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra” – Etap IV.

W ramach Projektu będzie realizowanych 5 zadań.

Zadania:

 1. „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze”
  Zakres zadania:
  - budowa kanalizacji sanitarnej 12,3 km, wraz z przepompowniami ścieków.
 2. „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze”
  Zakres zadania:
  - przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę o ok. 5,10 km sieci wodociągowej na obszarze sołectwa Łężyca, na obszarach nie objętych budową sieci wodociągowej
 3. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze”
  Zakres zadania:
  - przedsięwzięcie obejmuje budowę ok. 8,40 km sieci wodociągowej
 4. „Budowa i rozbudowa zbiorczego systemu sieci wodociągowej w miejscowości Wilkanowo
  Zakres zadania:
  - przedsięwzięcie obejmuje budowę ok. 4,22 km sieci wodociągowej
 5. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”
  Budowa instalacji do fermentacji beztlenowej osadów z odzyskiem biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii cieplnej i elektrycznej przewidzianej do wykorzystania w dalszych procesach przeróbki osadów (suszenie i spalanie) i dla potrzeb własnych oczyszczalni ścieków.

Planowana wartość Projektu to 57 463 000zł (bez Vat), z tego dofinansowanie wyniesie 36 632 726,25zł co stanowi 63,75% wydatków.

Efekty realizacji Projektu to:

 • przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 500 osób,
 • podłączenie do sieci wodociągowej ok. 900 osób,
 • długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ok. 12,3 km,
 • długość wybudowanej sieci wodociągowej ok. 17,7 km,
 • wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków,
 • zaopatrzenie w wodę sołectwa Krepa oraz części sołectwa Łężyca,
 • poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Wilkanowa,
 • wypełnienie Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 91/271/ EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Dotychczas podpisano trzy umowy w ramach tego Projektu.

 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze” nr POIiŚ/2.3/NFOŚIGW-05

W dniu 12.06.2017 r w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. została podpisana Umowa na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV”.

Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo JASTA PLUS Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary.
Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Zielona Góra, sołectwo Łężyca - w ulicy Odrzańskiej oraz na terenie przyległych ulic: Różanej, Makowej, Konwaliowej, Irysowej, Maciejkowej, Murarskiej, Morwowej, Aroniowej, Borówkowej, Jagodowej, Poziomkowej, Malinowej, Agrestowej, Dolnej i (dz.308/1 obręb 59).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej o nowe rurociągi wraz z 35 hydrantami p.poż.
Łączne długości sieci: 5091,15 m
Wartość robót: kwota bez VAT: 1 249 824,84 PLN, VAT 287 459,71 PLN.
Termin realizacji: Zakończenie zadania planowane jest na 12 kwietnia 2018 r.

 

”Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze” nr POIiŚ/2.3/NFOŚIGW-02

W dniu 26.07.2017r. w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. została podpisana Umowa na realizację zadania: ”Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV”.

Wykonawcą będzie firma KANWOD sp. z o.o. sp. komandytowa z Zielonej Góry.
Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Zakres zadania: W ramach zadania planuje się budowę zbiorczego systemu kanalizacji grawitacyjno - tłocznego w sołectwie Zatonie o łącznej długości ok. 12,3 km obejmującego realizację:

 • kanałów grawitacyjnych o łącznej długości ok. 8,0 km
 • rurociągów tłocznych o łącznej długości ok. 4,3 km, w tym:
 • rurociąg tłoczny tranzytowy z Zatonia do Drzonkowa ok. 2,3 km
 • rurociągi tłoczne w Zatoniu ok. 2,0 km
 • sieciowych oraz głównej przepompowni ścieków.

Ścieki przetłaczane będą z głównej przepompowni w Zatoniu do istniejącej przepompowni
w Drzonkowie i dalej istniejącą siecią kanalizacyjną miasta Zielona Góra do oczyszczalni ścieków w Łężycy. Inwestycja realizowana na zasadzie: zaprojektuj i wybuduj.

Wartość robót bez VAT: 9 460 000 PLN , VAT 2 175 800 PLN.
Termin realizacji:
Zakończenie zadania planowane jest na 30 września 2019 r.

 

„Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze” nr POIiŚ/2.3/NFOŚIGW-03

W dniu 13 listopada 2017 r. w siedzibie spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.” podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Sołectwie Krępa.

Zakres budowanej sieci wynosi 8,4 km. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Zielona Góra, w sołectwie Zawada - w ulicach: Kożuchowska, Szkolna, Papiernicza i w sołectwie Krępa.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica.
Inwestorem
są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Zakres zadania:

 • Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do granicy posesji zasilanej z istniejącej pompowni wody Zielona Góra – Zawada oraz włączenie projektowanej pompowni wody do sieci rozdzielczej w Zielona Góra - Zawada.
 • Budowa pompowni wody przy ulicy Zawada - Kożuchowska w Zielonej Górze podnoszącej ciśnienie wody ujmowanej z pobliskich studni głębinowych i zbiornika wodnego umożliwiającego zasilanie Zielonej Góry - Zawady oraz w przypadku awarii pompowni przy ul. Zawada - Szkolnej również Zielonej Góry - Krępy.
 • Przebudowa istniejącej pompowni wody przy ul. Zawada – Szkolna, umożliwiającej wykorzystanie istniejącego zestawu pompowego obecnie zaopatrującego w wodę Zieloną Górę - Zawadę do dostarczania wody do sieci w Zielonej Górze - Krępie z możliwością zasilania obu obszarów w przypadku awarii pompowni przy ul. Zawada - Kożuchowskiej.

Wartość robót wynosi: 4 570 100 PLN (bez VAT), VAT 1 051 100 PLN.
Termin realizacji: Zakończenie zadania planowane jest na 13 listopada 2019r.

 

 

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV"
dostępne są na podstronie

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE 2014-2020 - Etap IV

Do pobrania:

Regulamin udzielania zamowien publicznych POIiS 2014-2020
MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Prezes "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci