"Budowa kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w ul. Łężyca – Budowalnych w Zielonej Górze" Nr POIS.02.01.00-00-0024/16

1. Cele projektu

Celem projektu jest eliminacja zidentyfikowanych niedoborów w zakresie odwodnienia dróg i parkingów publicznych należących do miasta Zielona Góra, dróg, placów manewrowych i parkingów oraz innych powierzchni szczelnych (dachy budynków) należących do wspólnot mieszkaniowych położnych na terenie Osiedla Czarkowo poprzez wybudowanie:

 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • separatora podczyszczającego doprowadzone wody opadowe i roztopowe,
 • zbiornika retencyjno – rozsączającego, odprowadzającego wody opadowe do gruntu,

a poprzez to zapewnienie:

 • zgodnego z obowiązującymi przepisami odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych powstających na terenie osiedla,
 • ochrony budynków mieszkalnych wielorodzinnych (piwnic i garaży) przed zalewaniem wodami opadowymi w czasie występowania deszczy nawalnych (niszczeniem mienia należącego do mieszkańców - ruchomego i nieruchomości),
 • podniesienia komfortu życia mieszkańców poprzez poprawę warunków komunikacji (ruch pieszych i samochodów).

2. Planowane efekty

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowę systemu odprowadzania
i zagospodarowania wód deszczowych na terenie aglomeracji Zielona Góra – os. Czarkowo i obejmuje:

 • budowę kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 200 do 800 mm
  i łącznej długości ok. 0,59 km,
 • budowę zbiornika podziemnego wykonanego ze skrzynek rozsączających o pojemności V = 240 m3,
 • montaż urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych.

3. Wartość Projektu:

Planowana całkowita wartość Projektu wynosi 1 256 747,16 PLN.

4. Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 wynosi 772 986,31 zł.

5. Okres realizacji Projektu:

2016 – 2017.