"Budowa kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w ul. Łężyca - Budowalnych w Zielonej Górze" Nr POIS.02.01.00-00-0024/16

W dniu 09 marca 2017r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją Wdrażającą a Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na dofinansowanie Projektu "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w ul. Łężyca - Budowalnych w Zielonej Górze".

 

1. Cele projektu

Celem projektu jest eliminacja zidentyfikowanych niedoborów w zakresie rozwiązań gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na obszarze osiedla Czarkowo w Zielonej Górze. Jako cel główny uznano konieczność odwodnienia dróg i parkingów publicznych należących do miasta Zielona Góra, dróg, placów manewrowych i parkingów oraz innych powierzchni szczelnych (dachy budynków) należących do wspólnot mieszkaniowych położnych na terenie Osiedla Czarkowo poprzez wybudowanie:

 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • separatorów podczyszczających doprowadzone wody opadowe i roztopowe,
 • zbiornika retencyjno - rozsączającego, odprowadzającego wody opadowe do gruntu,

a poprzez to zapewnienie:

 • zgodnego z obowiązującymi przepisami odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych powstających na terenie osiedla,
 • ochrony budynków mieszkalnych wielorodzinnych (piwnic i garaży) przed zalewaniem wodami opadowymi w czasie występowania deszczy nawalnych (niszczeniem mienia należącego do mieszkańców - ruchomego i nieruchomości),
 • podniesienia komfortu życia mieszkańców poprzez poprawę warunków komunikacji (ruch pieszych i samochodów).

2. Osiągnięte efekty

Zakres rzeczowy Projektu objął budowę systemu odprowadzania i zagospodarowania wód deszczowych na terenie aglomeracji Zielona Góra - os. Czarkowo. W jego zakres weszło:

 • budowa kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 200 do 800 mm
  i łącznej długości ok. 0,59 km,
 • budowa zbiornika podziemnego wykonanego ze skrzynek rozsączających o pojemności V = 240 m3,
 • montaż urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych.
 • obszar objęty odwodnieniem: 3,49ha

3. Wartość Projektu:

Całkowita wartość Projektu bez VAT wyniosła 1 018 175,66 PLN netto, w tym kwota wsparcia z Funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 wyniosła 769 951,81 PLN.

4. Okres realizacji Projektu:

Projekt zrealizowano w latach 2016 – 2017.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO- WOD" Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica.

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Prezes "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci