Zabezpieczenie przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przed mrozem.

Zabezpieczenie przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przed mrozem.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze przypominają Odbiorcom usług o obowiązku zabezpieczenia przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.


Brak właściwego zabezpieczenia może powodować zamarznięcie wody w przewodach wodociągowych i przerwę w jej dostawie, a w skrajnym przypadku zniszczenie wodomierza, przewodu przyłącza bądź instalacji wewnętrznej (tzw. „rozsadzenie” przez lód), powodując również niekontrolowany wyciek wody. Ponadto odbiorca poniesie koszty usunięcia uszkodzeń i skutków awarii.
Przed skutkami działania ujemnych temperatur należy chronić przyłącze wodociągowe (i kanalizacyjne) do nieruchomości, wodomierz główny i instalację wewnętrzną w budynku. Zwracamy uwagę, że wodomierze są szczególnie wrażliwe na zamarznięcie w nich wody, co powoduje najczęściej niszczące je uszkodzenie.

Ochrona miejsca zamontowania wodomierza.
Utrzymanie i zabezpieczenie przed zamarzaniem studni bądź pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest wodomierz główny, spoczywa na odbiorcy wody. Jeżeli wodomierz główny zamontowany jest w pomieszczeniu, to należy zabezpieczyć pomieszczenie wodomierzowe przez naprawę ubytków w ścianach, zaizolowanie wszelkich szczelin przed napływem zimnego powietrza, uszczelnienie drzwi i okien oraz wstawienie brakujących szyb. Jeżeli wodomierz główny zamontowany jest w studni wodomierzowej, to studnię należy oczyścić, usunąć z niej wodę oraz sprawdzić dokładność zamknięcia pokrywy studni. Przykrycie studni wodomierzowej należy ocieplić poprzez ułożenie izolacji a pokrywę studni chronić przed zamarzaniem i oblodzeniem.
Dla prawidłowego działania instalacji i wodomierza temperatura w miejscach ich umieszczenia nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. Należy więc kontrolować temperaturę pomieszczeń i w razie potrzeby stosować czasowe ich dogrzewanie. Szczególnie należy zadbać o zabezpieczenie instalacji i wodomierzy umieszczonych w płytkich studniach i piwnicach oraz przy cienkich ścianach zewnętrznych. Miejsca te bowiem bardzo szybko przemarzają. Należy również zadbać o miejsca, w których dochodziło do zamarznięcia wody w poprzednich okresach zimowych.
Wodomierz główny oraz przewody i armaturę przed i za wodomierzem należy chronić stosując izolację cieplną. Ocieplenia przewodów i wodomierza można wykonać materiałami izolacyjnymi, takimi jak: wełna mineralna, osłona z pianki poliuretanowej, styropian, tkanina. Można użyć również kabla grzewczego zapobiegającego zamarzaniu (wymaga zasilania prądem el. 230V).
Wodomierz główny należy zabezpieczyć izolacją cieplną w sposób umożliwiający jej zdjęcie w celu dokonania odczytu bądź wymiany wodomierza.
W budynkach, które nie są zamieszkałe w okresie zimowym, należy zamknąć zaworem głównym dopływ wody do budynku, spuścić wodę z całej instalacji a wodomierz zabezpieczyć w sposób opisany powyżej.

Ochrona przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości.
Przewód przyłącza wodociągowego, jeśli jest prawidłowo zaprojektowany i ułożony, biegnie poniżej strefy przemarzania gruntu i nie jest zagrożony zamarznięciem. Przyczyną zamarznięcia wody w przyłączu jest zbyt płytkie – na głębokości w gruncie mniejszej niż 1,60 m – poprowadzenie przewodu od sieci wodociągowej do budynku. Należy sprawdzić, czy na jakimś odcinku przyłącza nie doszło do zmniejszenia warstwy ochronnej gruntu („wypłycenia”), np. w wyniku zagospodarowania terenu działki i dokonać odpowiednich korekt.
Problemów nie powinna sprawić instalacja kanalizacyjna. Większej średnicy rury nie zamarzną chyba że są niedrożne lub zbyt płytko ułożone w gruncie.

Ochrona instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w nieruchomości.
Należy zaizolować (ocieplić) przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące w nieruchomości w miejscach nieocieplonych. Elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim (np. do podlewania roślin) należy zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie, szczególnie wodomierza – podlicznika oraz zamknięcie zaworów odcinających instalację. Koszty ponownego opomiarowania w przypadku uszkodzenia wodomierza – podlicznika ponosi odbiorca.

Nadzór nad instalacjami wod.-kan. w okresie zimy.
Nadzór i kontrole zabezpieczenia przeciwmrozowego należy prowadzić nie tylko przed nastaniem zimy, lecz stale przez cały okres występowania ujemnych temperatur. Dzięki temu unikniemy przykrych przerw w dostawie wody z powodu zamarznięcia instalacji.
Warto zauważyć, że brak przepływu wody powoduje szybsze jej zamarzanie w przewodach i w wodomierzu. Doraźnym sposobem zapobieżenia zamarznięciu wody w instalacji w najbardziej mroźne dni jest niewielkie otwarcie na stałe zaworu czerpalnego wody, powodując jej stały przepływ w przewodach. Koszt pobranej w tym celu wody może być znacznie niższy od kosztów usunięcia awarii uszkodzonych przewodów wodociągowych.
Pamiętajmy, by przed kilkudniowym wyjazdem ustawić ogrzewanie na poziomie zapewniającym dodatnią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie instalacja napełniona jest wodą. Nie należy składować śniegu i lodu na uzbrojeniu ulicznej sieci wodno-kanalizacyjnej, tj. na zasuwach domowych, kratkach do odprowadzania wód opadowych, pokrywach studni wodomierzowych i kanalizacyjnych.

Awarie, wycieki, brak wody.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej w budynku, to powinniśmy ją stopniowo ogrzać podnosząc temperaturę wewnątrz pomieszczeń, używając suszarek bądź dmuchaw elektrycznych. Zabronione jest polewanie rur i wodomierza gorącą wodą lub używanie palników gazowych, ponieważ grozi to zniszczeniem instalacji i wodomierza.
Jeżeli natomiast dojdzie do zamarznięcia wody w przyłączu wodociągowym lub nastąpi uszkodzenie wodomierza, co najczęściej wiąże się z brakiem wody, to zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić do naszej Spółki. Monterzy Spółki do odmrażania przewodów stosują agregat elektryczny (w przypadku rur ze stali ocynkowanej) lub wodę pod ciśnieniem wprowadzaną do środka rury (w przypadku rury z polietylenu). Odmrażanie wykonywane jest na odcinku przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem. Uszkodzony wodomierz główny wymieniają wyłącznie pracownicy Spółki. Jest to usługa odpłatna. Nieszczelności instalacji wodociągowej (za zaworem głównym) w budynku odbiorca wody usuwa sam.
W przypadku zauważonych nieszczelności zestawu wodomierza głównego lub braku wody prosimy o niezwłoczne zgłaszanie ich na jeden z podanych numerów telefonu: 68 4519 300 (w dni robocze od godz. 07:00 do 14:30) lub do Pogotowia wod.-kan. pod numerem tel. 994 (w dni robocze od godz. 14:30 oraz w dni wolne od pracy i święta).
ZWiK Sp. z o.o. usuwa wycieki z przyłączy wodociągowych utrzymywanych przez Spółkę. Naprawa przyłączy wodociągowych utrzymywanych przez odbiorcę wykonywane są na odpłatne zlecenie.
Spółka nie odpowiada za straty związane z brakiem wody z powodu zamarznięcia instalacji, nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zalania. Odbiorca ponosi wszystkie koszty związane z przywróceniem dostarczania wody i naprawą bądź wymianą elementów przyłącza w wyniku ich zamarznięcia.

Zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową.
Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców.


Przypomnienie ze szkoły – woda zamarzając i zamieniając się w lód zwiększa swoją objętość o 9%. Niszczy przy tym wszystko, co stawia opór fizycznemu rozszerzaniu.

Dodane 2016-11-10 19:11
« wróć