Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

     Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).

     Ceny i stawki opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne ustalane są według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), wydanego zgodnie z upoważnieniami zawartym w ustawie.

     Taryfowe ceny i stawki opłat określane są na podstawie niezbędnych przychodów, które w szczególności powinny pokryć planowane w roku obowiązywania taryf uzasadnione koszty świadczenia przez Spółkę usług, koszty związane z działalnością inwestycyjną, oraz zysk dla Spółki, w wysokości zależnej od potrzeb inwestycyjnych.

     Kierując się rozporządzeniem Spółka dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, jakie będzie stosować. Kalkulując ceny i stawki opłat różnicuje się je odpowiednio do:

 • podziału odbiorców na grupy taryfowe odbiorców usług,
 • rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek opłat,
 • odpowiadającego poszczególnym taryfowym cenom i stawkom opłat zróżnicowania kosztów świadczenia usług.

     Dla ograniczenia subsydiowania skrośnego ceny i stawki opłat kalkulowane są odrębnie dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, tworzonych na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają:

 1. cenę za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;
 2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę:
  a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
  b) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
  c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;
 3. cenę za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;
 4. cenę za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni;
 5. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę:
  a) w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
  b) w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego,
  c) w rozliczeniach za ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane kanalizacją deszczową;
 6. stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
 7. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług; do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Spółka dokonuje wyboru struktury i rodzaju taryfy, uwzględniając:

 1. w zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług:
  a) taryfę jednolitą - zawierającą jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków,
  b) taryfę niejednolitą - zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzane ścieki lub różne dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców stawki opłat;
 2. w zależności od struktury taryfy:
  a) taryfę jednoczłonową - zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczanej wody lub 1 m3 odprowadzanych ścieków lub cenę odniesioną do jednostki miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, jej rodzaju i sposobu zagospodarowania, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, bez stawki opłaty abonamentowej,
  b) taryfę wieloczłonową - zawierającą ceny i stawki opłat;
 3. w zależności od zróżnicowania cen wody w różnych przedziałach jej zużycia lub ścieków w różnych przedziałach ich wprowadzania:
  a) taryfę sezonową, charakteryzującą się wyższymi cenami wody lub ścieków w sezonie szczytowego zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne i niższymi cenami poza sezonem,
  b) taryfę progresywną, stosowaną przy ograniczonych możliwościach ujmowania wody lub oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w której ceny wody lub ścieków rosną wraz ze wzrostem ich ilości ponad przedział nie mniejszy, niż to wynika z przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

     Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy (miasta). Spółka w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedstawia wójtowi (prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryf Spółka dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu.

     Wójt (prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty usług pod względem celowości ich ponoszenia.
     Rada gminy (miasta) podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

     Rada gminy (miasta) może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina (miasto) przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

     Spółka ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryf, a jeżeli rada gminy (miasta) nie podejmie uchwały w terminie, to ogłasza co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

     Taryfy obowiązują przez 1 rok, a w uzasadnionych przypadkach czas obowiązywania dotychczasowych taryf może być przedłużony, lecz nie dłużej niż o 1 rok.