Zasady rozliczeń

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

     Rozliczenia z Odbiorcą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Spółkę na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

     Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70).
     Obecnie przynajmniej 99,5 % naszych Odbiorców ma zamontowane wodomierze główne.

     Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawienie faktury za wodę i ścieki wykonywane jest przez Spółkę co 1 - 2 miesiące (okres obrachunkowy). Wodomierze w gospodarstwach domowych indywidualnych odczytywane są co 2 miesiące.

     W przypadku niemożności (przeszkody) odczytania stanu wodomierza Spółka oblicza ilość dostarczonej wody i wystawia fakturę na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 3 miesiącach. Rozliczenie za rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi po odczytaniu wskazań wodomierza.

     W przypadku unieruchomienia wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeżeli okres unieruchomienia wodomierza nie jest możliwy do ustalenia, to przyjmuje się czas od ostatniego odczytu poprzedzającego ujawnienie unieruchomienia wodomierza.

     W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.

     Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
Uwaga. Według definicji podanej w ustawie urządzeniem pomiarowym jest przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

     W razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej Spółki, ujęć własnych Odbiorcy i z innych źródeł. Ponieważ urządzenia pomiarowe stosowane są b. rzadko, w praktyce ilość odprowadzonych z nieruchomości ścieków ustalana jest na podstawie ilości pobranej wody, zmierzonej przez wodomierz.
     Ilość odprowadzonych ścieków może być też ustalana jako równa ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z przepisami ustawy.
     Na ujęciu własnym lub innym źródle wody dostawca ścieków winien zainstalować własny wodomierz zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, podaną przez producenta wodomierza, o wielkości dobranej odpowiednio do zużycia wody, i używać wodomierz sprawny technicznie i metrologicznie, z aktualnym zatwierdzeniem typu oraz ważną legalizację Urzędu Miar.

     Należności za wodę i ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Sposób wyliczenia faktury VAT, wystawianej indywidualnie dla każdego punktu świadczenia usługi::

  • ilość m3 wody i(lub) ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto, co stanowi wartość sprzedaży netto,
  • stawkę opłaty abonamentowej (w zł/okres rozliczeniowy),
  • od wartości sprzedaży netto oblicza się kwotę podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualnie 7%),
  • do wartości sprzedaży netto dodaje się kwotę podatku VAT i otrzymuje się wartość sprzedaży brutto.

Faktury VAT za wodę i ścieki wystawiane są tylko w Wydziale Sprzedaży Spółki i przesyłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez Odbiorcę adres.