Wstrzymanie dostarczania wody

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

     Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

     W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

     O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Spółka zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (prezydenta miasta) oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Adresy zastępczych punktów poboru wody podane są na stronie Zastępcze punkty poboru wody.

     Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia, oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i wznowieniem świadczenia usługi.

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z innych powodów

     Ustawa* "O zbiorowym zaopatrzeniu ..." przewiduje możliwość odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:

 • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
 • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

     W tych przypadkach Spółka nie udostępnia Odbiorcy zastępczego punktu poboru wody.

     Wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków może nastąpić też w przypadku:

 • działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej;
 • niezawinionej przez Spółkę awarii sieci;
 • braku wody na ujęciu;
 • zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;
 • potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;
 • przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • przerw związanych z wykonywaniem prac konserwacyjno - remontowych urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych;
 • uszkodzenia sieci lub przyłączy, jeżeli nie jest w posiadaniu Społki, ani nie została mu przekazana do eksploatacji.

     Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki obniżenia poziomu jakości usług wynikające z przyczyn wymienionych wyżej, chyba że nastąpiło to z jej winy.

     Gdyby przerwa miała trwać dłużej niż 12 godzin, Spółka powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty Odbiorców o przerwie minimum na 7 dni przed nią, oraz zapewnia zastępczy punkt poboru wody i powiadamia Odbiorców o jego lokalizacji.

     Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorcy w warunkach uniemożliwiających świadczenie usług, a w szczególności, gdy z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub gdy dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
     O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Spółka informuje niezwłocznie Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

     Spółka udziela Odbiorcom informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do kanalizacji ścieków w terminie:

 • do 12 godzin - dla informacji udzielanych telefonicznie i dotyczących tylko przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 • do 7 dni - dla pozostałych informacji,
 • do 14 dni - dla informacji wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

*Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).