Wpłaty i windykacja należności

Wpłaty należności za wodę i ścieki

     Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego (odczytowego wodomierzy), najczęściej co dwa miesiące.
Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą (listem zwykłym) lub doręczana przez pracownika Spółki.

     Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który dla wszystkich odbiorców jest jednakowy, i wynosi 18 dni od wystawienia faktury. Termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni od daty wysłania faktury lub jej dostarczenia w inny sposób.
Zapłaty należy dokonać w kasie Spółki albo przelewem na rachunek bankowy Spółki. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

KASA Spółki czynna jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 10:00 oraz od 11:00 do 14:00
Od wpłat za wodę i ścieki dokonanych w naszej kasie nie są pobierane dodatkowe opłaty.

     W przypadku wpłat przelewem każda wpłata przyjmowana jest na indywidualny rachunek Klienta Spółki, prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A.
     Prosimy o posługiwanie się numerem rachunku bankowego Klienta Spółki, podanym na przesłanej fakturze VAT lub na dołączonym druku polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej.

     Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Wydziału Sprzedaży Spółki, tel. 68 4519 320.

Postępowanie windykacyjne

Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do zapłaty.

     Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
Zwłoka w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco wystawianych fakturach.

     W przypadku braku zapłaty po ok. miesiącu od daty wystawienia faktury Spółka wysyła do Odbiorcy upomnienie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (w ciągu 14 dni od daty wystawienia upomnienia).

     Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona, Spółka kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego.

Ponadto w ramach określonej prawem procedury Spółka wstrzymuje dostarczanie wody do nieruchomości odbiorcy.
Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika.

Spółka może też rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków oraz zaprzestać świadczenia usług poprzez odcięcie przyłączy wod.-kan. od sieci.

     W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela Dział Finansowo-Księgowy, tel. 68 4519 332.