Umowy - woda i ścieki

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

     Zasady ogólne zawierania umów o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków.

     Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą - "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze, a Odbiorcą usług.

     Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda i (lub) z którego mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

     Spółka zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

     Spółka może odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności gdy podłączenie do sieci wykonane zostało bez zgody Spółki.

     Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne i podlega karze grzywny.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Uchwała nr VII.25.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr  2015.255; ogłoszony: 2015-02-05).

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.

     W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków należy w Wydziale Sprzedaży Spółki przedłożyć:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki,
 • dowód osobisty osoby uprawnionej (lub upoważnionej wraz z upoważnieniem potwierdzonym przez notariusza) do zawarcia umowy.

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą powinny dodatkowo przedłożyć:

 • osoby fizyczne - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON,
 • osoby prawne - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS lub rejestru handlowego, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON.

Dokumenty uzupełniające przedstawiane na żądanie:

 • wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu w skali 1:1000 (wydaje Urząd Miasta),
 • plan sytuacyjny zagospodarowania działki, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

     W przypadku zmiany właściciela nieruchomości przedłożyć należy również protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania nieruchomości (obiektu), potwierdzony przez obie strony, zawierający m. in.: dane następcy prawnego, odczyt wskazania wodomierza na dzień przekazania (przejęcia) nieruchomości (obiektu) oraz uwagi do stanu technicznego wodomierza.

Opis dokumentów

Tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego:

 • aktualny "Odpis zwykły Księgi Wieczystej", dotyczący nieruchomości (wydaje Sąd Rejonowy w Zielonej Górze; VI Wydział Ksiąg Wieczystych lub dostępny bezpłatnie ze strony internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html), albo 
 • aktualny "Wykaz właścicieli i władających wraz z działkami, użytkami i KW", dotyczący nieruchomości (wydaje Urząd Miasta / Gminy Zielona Góra, Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem).

Osoby uprawnione lub upoważnione do zawarcia umowy:

 • właściciel,
 • współwłaściciel, użytkownik (wieczysty), dzierżawca, najemca - jeżeli został upoważniony przez właściciela (współwłaścicieli),
 • zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie,
 • osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

„Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.”

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz warunków ich świadczenia;
 2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
 3. praw i obowiązków stron umowy;
 4. warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;
 5. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
 6. ustaleń zawartych w zezwoleniu udzielonemu Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta (gminy) Zielona Góra;
 7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
Wniosek o zawarcie umowy - załącznik dla dostawców ścieków innych niż bytowe
Wniosek o umożliwienie korzystania z hydrantu podziemnego oraz zakup wody