Archiwalne taryfy 2017

Taryfy dla miasta Zielona Góra i gminy Świdnica

OGŁOSZENIE
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XLVI.578.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.02.2017 r. na terenie miasta Zielona Góra oraz działając na podstawie art.24 ust. 8 i 9  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 23.02.2017 r., poz.328) na terenie gminy Świdnica ogłaszamy obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

1) Cena za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług:

- 4,27 zł za 1 m3 - netto,
 - 4,61 zł za 1 m3 - z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

dla grupy taryfowej gospodarstwa domowe
- 6,65 zł za 1 m3 - netto
- 7,18 zł za 1 m3 - z VAT 

dla grupy taryfowej pozostali odbiorcy usług
- 6,65 zł za 1 m3 - netto
- 7,18 zł za 1 m3 - z VAT

dla grupy taryfowej odbiorcy usług odprowadzający ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
- 2,70 zł za 1 m3 - netto
- 2,92 zł za 1 m3 - z VAT

3) Opłaty abonamentowe dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty
netto brutto
1. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla półmiesięcznego okresu rozliczeniowego w zł
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
8,55 9,23
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
9,16 9,89
iii) dla odprowadzania ścieków
8,55 9,23
2. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
9,16 9,89
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
10,38 11,21
iii) dla odprowadzania ścieków
9,16 9,89
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,94 8,58
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,94 8,58
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
3,52 3,80
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
4,74 5,12
iii) dla odprowadzania ścieków
3,52 3,80
3. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego 
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
10,38 11,21
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
12,82 13,85
iii) dla odprowadzania ścieków
10,38 11,21
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,94 8,58
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,94 8,58
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
4,74 5,12
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7,18 7,75
iii) dla odprowadzania ścieków
4,74 5,12
4. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
11,60 12,53
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
15,26 16,48
iii) dla odprowadzania ścieków
11,60 12,53
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,94 8,58
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,94 8,58
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
5,96 6,44
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
9,62 10,39
iii) dla odprowadzania ścieków
5,66 6,44

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

4) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

5) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 153 zł netto za jedno przyłączenie; 165,24 zł brutto za jedno przyłączenie.

Tekst pełny taryf został zamieszczony na stronie internetowej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki , przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki , przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  informują, że Rada Miasta Zielona Góra podjęła Uchwałę nr XLVI.579.2017 z 28.02.2017 r. o dopłacie w wysokości 0,64 zł do ceny  netto za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Zielona Góra. Od 1 kwietnia 2017 roku  dla gospodarstw domowych z uwzględnieniem dopłaty cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków wyniesie netto 6,01 zł, tj. 6,49 zł brutto.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Zielona Góra w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
Taryfy za wodę i ścieki na terenie miasta Zielona Góra, Uchwała nr XLVI.578.2017
Taryfy za wodę i ścieki na terenie miasta Zielona Góra, Załącznik do Uchwały nr XLVI.578.2017
Dopłaty do taryfy za ścieki na terenie miasta Zielona Góra, Uchwała nr XLVI.579.2017
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Świdnica na okres: od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.