Archiwalne taryfy 2014

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XLIII.351.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014 roku i na podstawie Uchwały Nr XLIII/233/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 lutego 2014 r. oraz na podstawie Uchwały Nr LXIII.538.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 05 marca 2014 roku ogłaszamy obowiązującą na terenie gminy Zielona Góra i gminy Świdnica oraz miasta Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

1) Cena  za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

- 3,83 zł za 1 m3 - netto,
 - 4,14 zł za 1 m3 - z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

dla gospodarstw domowych
- 5,05 zł za 1 m3 - netto
- 5,45 zł za 1 m3 - z VAT 

dla pozostałych odbiorców usług
- 6,27 zł za 1 m3 - netto
- 6,77 zł za 1 m3 - z VAT

dla  odbiorców usług odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
- 2,56 zł za 1 m3 - netto
- 2,76 zł za 1 m3 - z VAT

3) Opłaty abonamentowe dla wszystkich grup odbiorców:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty
netto brutto
1. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla półmiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
7,37 7,96
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7,89 8,52
iii) dla odprowadzania ścieków
7,37 7,96
2. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
7,89 8,52
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
8,94 9,66
iii) dla odprowadzania ścieków
7,89 8,52
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
6,84 7,39
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
6,84 7,39
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
3,03 3,27
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
4,08 4,41
iii) dla odprowadzania ścieków
3,03 3,27
3. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego 
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
8,94 9,66
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
11,04 11,92
iii) dla odprowadzania ścieków
8,94 9,66
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
6,84 7,39
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
6,84 7,39
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
4,08 4,41
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
6,18 6,67
iii) dla odprowadzania ścieków
4,08 4,41
4. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
9,99 10,79
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
13,14 14,19
iii) dla odprowadzania ścieków
9,99 10,79
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
6,84 7,39
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
6,84 7,39
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
5,13 5,54
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
8,28 8,94
iii) dla odprowadzania ścieków
5,13 5,54

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

4) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

5) Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 153 zł za jedno przyłączenie. Podana stawka opłaty jest stawką netto, należy doliczyć do niej podatek od towarów i usług-VAT w wysokości określonej przepisami.

Tekst taryfy został zamieszczony na stronie internetowej "Zielonogórskich  Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.  w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki , przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

Do pobrania:

Komunikat Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra i gminy Świdnica
UCHWAŁA NR LXIII.538.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXIII.538.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra
UCHWAŁA NR XL/233/14 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Świdnica