Archiwalne taryfy 2013

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie  Wodociągi  i Kanalizacja"  w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XLIII.362.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26.02.2013 r. i na podstawie Uchwały Nr XXX.241.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 01.03.2013 r. oraz na podstawie  Uchwały Nr XXIX/172/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 27.02.2013 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra i gminy Świdnica taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1) Cena  za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców :

- 3,65 zł za 1 m3  - netto,
 - 3,94 zł za 1 m3 - z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

dla gospodarstw domowych
- 4,81 zł za 1 m3 - netto
- 5,19 zł za 1 m3 - z VAT 

dla pozostałych odbiorców usług
- 6,27 zł za 1 m3 - netto
- 6,77 zł za 1 m3 - z VAT

dla  odbiorców usług odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
- 2,42 zł za 1 m3 - netto
- 2,61 zł za 1 m3 - z VAT

3) Opłaty abonamentowe dla wszystkich grup odbiorców:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty
netto brutto
1. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla półmiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
7,01 7,57
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7,51 8,11
iii) dla odprowadzania ścieków
7,01 7,57
2. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
7,51 8,11
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
8,51 9,19
iii) dla odprowadzania ścieków
7,51 8,11
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
6,51 7,03
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
6,51 7,03
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
   
i) dla dostarczania wody
2,88 3,11
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
3,88 4,19
iii) dla odprowadzania ścieków
2,88 3,11
3. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego 
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
   
i) dla dostarczania wody
8,51 9,19
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
10,51 11,35
iii) dla odprowadzania ścieków
8,51 9,19
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
6,51 7,03
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
6,51 7,03
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
   
i) dla dostarczania wody
3,88 4,19
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
5,88 6,35
 
iii) dla odprowadzania ścieków
3,88 4,19
4. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
   
i) dla dostarczania wody
9,51 10,27
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
12,51 13,51
iii) dla odprowadzania ścieków
9,51 10,27
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
6,51 7,03
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
6,51 7,03
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
   
i) dla dostarczania wody
4,88 5,27
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7,88 8,51
iii) dla odprowadzania ścieków
4,88 5,27

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców, bez względu na wyposażenie  w przyrządy pomiarowe.

4) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

5) Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 153 zł za jedno przyłączenie. Podana stawka opłaty jest stawką netto, należy doliczyć do niej podatek od towarów i usług-VAT w wysokości określonej przepisami.

Tekst taryfy został zamieszczony na stronie internetowej " Zielonogórskich  Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.  w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki , przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

Do pobrania:

Komunikat Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra i gminy Świdnica
UCHWAŁA NR XLIII.362.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLIII.362.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra
UCHWAŁA NR XXX.241.2013 RADY GMINY ZIELONA GÓRA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Zielona Góra
UCHWAŁA NR XXIX/172/13 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Świdnica