Archiwalne taryfy 2012

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja"  w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII.223.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.02.2012 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII.150.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 02.03.2012 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

1) Cena za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców :

- 3,47 zł za 1 m3  - netto,
 - 3,75 zł za 1 m3 - z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

dla gospodarstw domowych
- 4,59 zł za 1 m3 - netto
- 4,96 zł za 1 m3 - z VAT

dla pozostałych odbiorców usług
- 5,99 zł za 1 m3 - netto
- 6,47 zł za 1 m3 - z VAT

dla odbiorców usług odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
- 2,37 zł za 1 m3 - netto
- 2,56 zł za 1 m3 - z VAT

3) Opłaty abonamentowe dla wszystkich grup odbiorców:

Lp. Taryfowa
grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Stawka opłaty
netto brutto
1. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla półmiesięcznego okresu rozliczeniowego w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego  
i) dla dostarczania wody 6,68 7,21
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7,15 7,72
iii) dla odprowadzania ścieków 6,68 7,21
2. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego  
i) dla dostarczania wody 7,15 7,72
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8,10 8,75
iii) dla odprowadzania ścieków 7,15 7,72
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 6,20 6,70
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym 6,20 6,70
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy    
i) dla dostarczania wody 2,74 2,96
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3,69 3,99
iii) dla odprowadzania ścieków 2,74 2,96
3. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego    
i) dla dostarczania wody 8,10 8,75
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 10,00 10,80
iii) dla odprowadzania ścieków 8,10 8,75
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 6,20 6,70
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym 6,20 6,70
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy    
i) dla dostarczania wody 3,69 3,99
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5,59 6,04
iii) dla odprowadzania ścieków 3,69 3,99
4. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego    
i) dla dostarczania wody 9,05 9,77
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 11,90 12,85
iii) dla odprowadzania ścieków 9,05 9,77
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 6,20 6,70
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym 6,20 6,70
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy    
i) dla dostarczania wody 4,64 5,01
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7,49 8,09
iii) dla odprowadzania ścieków 4,64 5,01

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

4) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

5) Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 150 zł za jedno przyłączenie. Podana stawka opłaty jest stawką netto, należy doliczyć do niej podatek od towarów i usług-VAT w wysokości określonej przepisami.

Tekst taryfy został zamieszczony na stronie internetowej " Zielonogórskich  Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.  w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki , przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

Do pobrania:

Komunikat Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie Miasta Zielona Góra na okres: od dnia 01 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie Gminy Zielona Góra na okres: od dnia 01 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.