Reklamacje

     Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi.

     Reklamacje, o których mowa wyżej w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacja winna zawierać merytoryczne uzasadnienie.

     Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze nie później niż w ciągu 14 dni od daty płatności faktury.

     Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W wypadku powstania nadpłaty należności zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

     Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.