Regulamin świadczenia usług dla Miasta Zielona Góra 2014

Jednolity tekst uchwały Nr LXVI/601/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 68, poz. 1475), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)    obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 23 stycznia 2007 r. dotyczącym sprostowania błędu w treści uchwały Nr LXVI/601/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 68, poz. 1475 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 7, poz. 111),

2)    uchwałą Nr XV/167/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 126, poz. 1693)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 września 2008 r.

Jednolity tekst uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest opracowaniem własnym "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Prawnie obowiązującymi są teksty uchwał opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Województwa Lubuskiego.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA NR LXVI/601/06
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków1)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087), przyjmuje się:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej regulaminem, dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Miasta Zielona Góra, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)    ustawa - ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określoną w podstawie prawnej uchwały;

2)    odbiorca - odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

3)    przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

4)    umowa - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

5)    wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy;

6)    wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, zakupiony, zainstalowany i utrzymywany na koszt przedsiębiorstwa;

7)    wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy;

8)    wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody odbiorcy, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy;

9)    okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie;

10)   zastępczy punkt poboru wody - ogólnie dostępny punkt poboru wody przeznaczonej wyłącznie do spożycia przez ludzi, wskazany przez przedsiębiorstwo;

11)   posiadane przyłącza/sieci - przyłącza/sieci wodociągowe i przyłącza/sieci kanalizacyjne, które znajdują się na majątku i w eksploatacji przedsiębiorstwa, lub do których przedsiębiorstwo świadczące usługi uzyskało inny tytuł prawny do korzystania;

12)   2) dokumentacja techniczna - rozwiązanie techniczne w formie projektu wykonawczego projektowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, a w przypadku instalacji kanalizacji sanitarnej i/lub instalacji wodociągowej, przebiegającej wyłącznie na terenie nieruchomości odbiorcy - uproszczone rozwiązanie techniczne (dokumentacja przyłączenia) określone w warunkach przyłączenia.

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, obowiązki odbiorców

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz do dostarczania wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także do zapewnienia właściwej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Przedsiębiorstwo może ustalić dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez odbiorców.

§ 4. Uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lipca 2006 r. znak: PN.II.IWit.0911-194/06.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:

1)    zdolności przesyłowe posiadanego przyłącza wodociągowego zapewniając dostawę wody do odbiorcy w ilości ustalonej w umowie;

2)    przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego zapewniającą odprowadzenie ścieków w ilości określonej w umowie;

3)    dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

4)    ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych;

5)    ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń kanalizacyjnych;

6)    budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia nieruchomości odbiorcy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

§ 6. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

1)    utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;

2)    zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej do sieci, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

3)    natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o istotnych zmianach określonych w umowie ilości pobieranej wody;

4)    natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o istotnych zmianach określonych w umowie ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

5)    utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu przedsiębiorstwa;

6)    użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

7)    podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnienia przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania przyrządów pomiarowych, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy;

8)    udostępnienia przedsiębiorstwu dokumentacji technicznej oraz danych dotyczących eksploatacji własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć w zakresie umożliwiającym:

a)      ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo,

b)      ustalanie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji przedsiębiorstwa;

9)    umożliwienia przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody odbiorcy i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo;

10)   wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 7. 1. W przypadku wystąpienia awarii wodociągowej na przyłączu będącym w posiadaniu odbiorcy, przedsiębiorstwo wstrzymuje dostawę wody w celu zminimalizowania strat wody i w celu umożliwienia usunięcia awarii.

2. Przedsiębiorstwo wznowi dostawę wody po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od odbiorcy o usunięciu awarii przyłącza wodociągowego i po sprawdzeniu usunięcia awarii zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

§ 8. 1.3) W przypadku wystąpienia awarii kanalizacyjnej na przyłączu będącym w posiadaniu odbiorcy i/lub instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości odbiorcy, przedsiębiorstwo wstrzymuje odbiór ścieków w celu utrzymania drożności własnych urządzeń kanalizacyjnych i w celu umożliwienia usunięcia awarii.

2.3) Przedsiębiorstwo wznowi odbiór ścieków po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia odbiorcy o usunięciu awarii przyłącza kanalizacyjnego i/lub instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości odbiorcy i po sprawdzeniu usunięcia awarii zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami

§ 9. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo z odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10. Umowa określa między innymi:

1)    szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii;

2)    miejsce wykonywania usługi dostarczania wody i odbioru ścieków;

3)    okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób uiszczania należności.

§ 11. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1)    gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość ma być przyłączona lub została przyłączona do sieci, jest ustanowiony na czas określony;

2)    na wniosek osoby, której nieruchomość ma być przyłączona lub została przyłączona do sieci.

§ 12. Zmiana warunków umowy, z wyłączeniem przypadków opisanych w § 23 ust 4 oraz § 27 ust. 1 i 2 następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

§ 13. W przypadku zmiany odbiorcy posiadającego tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 14. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona lub jest przyłączona do sieci, znajdującej się w posiadaniu przedsiębiorstwa.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o zawarcie umowy jest zobowiązana przedłożyć przedsiębiorstwu dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

3. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego nieuregulowany status prawny nieruchomości i uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z tej nieruchomości.

4. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

§ 15. 1. Umowa może być zawarta z osobą korzystającą z lokalu znajdującego się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2. Uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lipca 2006 r. znak: PN.II.IWit.0911-194/06.

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. W terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne i tryb postępowania przed zawarciem umowy.

§ 16. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 17. Przedsiębiorstwo może odmówić:

1)   zawarcia umowy, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności, gdy podłączenie do sieci wykonane zostało bez zgody przedsiębiorstwa;

2)    ponownego zawarcia umowy i podłączenia do sieci, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

§ 18. 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez stronę umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie, nie krótszego niż 1 miesiąc.

2. Jeżeli w umowie nie podano okresu wypowiedzenia, to umowa może być rozwiązana przez stronę umowy z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Rozwiązanie przez odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

2. Umowa może być rozwiązana przez stronę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonywania umowy, lub nienależytego jej wykonywania.

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku:

1)    śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną;

2)    utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości;

3)    zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego odbiorcy będącego przedsiębiorcą;

4)    utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa, poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

3. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości.

4. Do czasu poinformowania przedsiębiorstwa odbiorca pokrywa należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 21. 1. Rozliczenia za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

2. Rozliczenia za pozostałe usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wykonywane są w oparciu o "Cennik usług" opracowany i zatwierdzony przez przedsiębiorstwo.

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo określa okresy obrachunkowe obowiązujące odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług.

2. Dopuszcza się obowiązywanie różnych okresów obrachunkowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru.

3. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie dłuższy, niż sześć miesięcy.

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo podaje do publicznej wiadomości nowe taryfy przez:

1)    opublikowanie ich w lokalnej prasie;

2)    umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa;

3)    umieszczenie ich na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości.

3. Przedsiębiorstwo podaje w zawieranej umowie aktualnie obowiązujące ceny i stawki opłat, właściwe dla odbiorcy będącego stroną umowy.

4. Zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy nie wymaga zmiany umowy.

§ 24. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura wystawiona przez przedsiębiorstwo.

2. Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze datę i sposób zapłaty należności.

3. Odbiorca jest zobowiązany do terminowej zapłaty należności za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

4. Opóźnienia w zapłacie należności uprawniają przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

5. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

§ 25. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, że wskazania wodomierza przekraczają błąd dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w dół, lub w górę, współczynnikiem równym średniej arytmetycznej z rzeczywistych błędów wskazań.

2. Korekta obejmuje okres od daty wystąpienia nierzetelnego pomiaru, a jeżeli ustalenie tej daty nie jest możliwe, od ostatniego odczytu wodomierza.

§ 26. 1. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, określonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

2. W przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa, odbiorca zobowiązany jest do wyposażenia w wodomierz własny użytkowanej instalacji wodociągowej, zasilanej z innego źródła poboru wody, niż sieć wodociągowa przedsiębiorstwa.

3. Sposób i miejsce zabudowy oraz dobór wodomierza wymaga uzgodnienia z przedsiębiorstwem.

4. Sposób i miejsce zabudowy oraz dobór wodomierza dodatkowego, przeznaczonego do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody, w związku z określaniem ilości odprowadzanych ścieków, wymaga uzgodnienia z przedsiębiorstwem.

5. Zakup wodomierza przeznaczonego do montażu na wewnętrznej instalacji wodociągowej nieruchomości, wodomierza własnego oraz wodomierza dodatkowego, jego zainstalowanie, utrzymanie i legalizację wykonuje odbiorca na własny koszt.

§ 27. 1. Odbiorca zobowiązany jest pisemnie powiadomić przedsiębiorstwo o wszystkich zmianach w związku z zawartą umową w terminie do 14 dni od daty powstania zmian, w szczególności dotyczących adresu zamieszkania, adresu siedziby firmy, adresu do korespondencji lub przypisania do odpowiedniej taryfy rozliczeń.

2. W przypadku niepowiadomienia przedsiębiorstwa o zmianie adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy, wszystkie faktury i inne dokumenty wysłane przez przedsiębiorstwo będą uznawane za doręczone odbiorcy.

Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci

§ 28. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu pisemny wniosek o wydanie "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

2. Wzór wniosku ustala przedsiębiorstwo.

3. We wniosku należy podać co najmniej:

1)    imię i nazwisko osoby i/lub nazwę wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych albo w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

2)    miejsce lokalizacji nieruchomości;

3)    adres do korespondencji;

4)    dane identyfikujące wnioskodawcę:

a)      dla osób fizycznych: NIP (lub PESEL),

b)      dla pozostałych: NIP, nr KRS (lub RHB);

5)    opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia;

6)    określenie przewidywanej ilości pobieranej wody, jej przeznaczenia, oraz charakterystyki zużycia wody;

7)    określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju;

8)    wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 29. Do wniosku, o którym mowa w § 28, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci załącza:

1)    (uchylony);4)

2)    5) kopię aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali min. 1:500, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;

3)    mapę władania, obejmującą przedmiotową nieruchomość wraz z działkami przyległymi do niej, oraz wykaz właścicieli tych działek.

§ 29a. 1.6) Jeżeli budowa instalacji kanalizacji sanitarnej i/lub instalacji wodociągowej przebiegać będzie wyłącznie na terenie nieruchomości odbiorcy, do wniosku wymienionego w § 28 należy załączyć:

1)    6) mapę zasadniczą sytuacyjno - wysokościową z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki w skali min. 1:500;

2)    6) mapę władania terenu przez który przebiegać będzie instalacja kanalizacyjna i/lub instalacja wodociągowa oraz stosowna zgodę współwłaścicieli działki; mapa władania nie jest wymagana, jeżeli działka stanowi wyłączną własność występującego o warunki przyłączenia.

2. 6) W przypadku, gdy instalacja kanalizacyjna i/lub wodociągowa przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba ubiegająca się o przyłączenie swojej nieruchomości do sieci nie posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości.";

§ 30. 1. 7) Jeżeli spełnione są warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, o których mowa w § 28, § 29 i § 29a, wydaje wnioskodawcy ubiegającemu się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej."

2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 28, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien, co najmniej:

1)    wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym wymagania w zakresie lokalizacji wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;

2)    określać maksymalną ilość wody jaka może być dostarczana do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

3)    określać maksymalną ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana z nieruchomości;

4)    określać ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej.

4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania.

5. Wynagrodzenie przedsiębiorstwa za wydanie "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" winno odpowiadać poniesionym przez przedsiębiorstwo rzeczywistym kosztom przygotowania tego dokumentu, a ustalonym w oparciu o "Cennik usług" przedsiębiorstwa.

§ 31. 1. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci określają wymogi związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, w następstwie których przedsiębiorstwo wyda zgodę na włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

2.8) Przyszły odbiorca usług może zawrzeć z przedsiębiorstwem umowę określającą zasady eksploatacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

3. Wybór konkretnej formy ustalenia zasad użytkowania przyłączy wymaga obustronnej akceptacji przedsiębiorstwa i odbiorcy w formie pisemnej umowy.

§ 32. Uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lipca 2006 r. znak: PN.II.IWit.0911-194/06.

§ 33. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej, opracowanej na podstawie wydanych "Warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

2. Dokumentację należy przedłożyć w siedzibie przedsiębiorstwa w 2 egzemplarzach.

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentacji technicznej, a w uzasadnionych przypadkach (w szczególności przy złożonych zadaniach inwestycyjnych) w terminie do 30 dni, o ile nie zawiera ona braków formalnych i błędnych rozwiązań technicznych.

4. W przypadku dokumentacji technicznej złożonej ponownie do weryfikacji obowiązują takie same zasady, jak dla złożonej pierwotnie (przy rozpatrywaniu spraw obowiązuje kolejność wpływu).

5. Wynagrodzenie przedsiębiorstwa za uzgodnienie dokumentacji technicznej winno odpowiadać poniesionym przez przedsiębiorstwo rzeczywistym kosztom oceny tego dokumentu, a ustalonym w oparciu o "Cennik usług" przedsiębiorstwa.

§ 34. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego pod względem zgodności z dokumentacją techniczną i na zasadach określonych w rozdziale 7.

§ 35. W przypadku dostarczania wody jednym przyłączem dla odbiorców korzystających z różnych taryf opłat, należy na przyłączu zainstalować odrębne wodomierze główne, dla każdej z taryfowych grup odbiorców.

§ 36. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z wyprzedzeniem umożliwiającym odbiorcy dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

Rozdział 6

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych

§ 37. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

1)    w Urzędzie Miasta Zielona Góra, który udostępnia nieodpłatnie wgląd do:

a)      studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

b)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)    regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2)    w przedsiębiorstwie, który udostępnia nieodpłatnie wgląd do:

a)      wieloletnich planów rozwoju i modernizacji,

b)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 38. 1. 9) Przedsiębiorstwo odmawia przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli:

1)    9) nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług;

2)    9) przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia lub sztuką budowlaną.

2. Uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lipca 2006 r. znak: PN.II.IWit.0911-194/06.

Rozdział 7

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 39. 1.10) Roboty budowlano - montażowe związane z budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, a także z budową instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie nieruchomości odbiorcy podlegają odbiorom technicznym: przed zasypaniem (roboty zanikowe) oraz odbiorowi końcowemu przy współudziale przedstawiciela przedsiębiorstwa.

2. 10) Wymagania przy odbiorze przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej wybudowanej w obrębie nieruchomości odbiorcy określają normy i przepisy prawa.

3. 11) Warunkiem przystąpienia przedstawiciela przedsiębiorstwa do odbioru technicznego przed zasypaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, a także instalacji kanalizacji sanitarnej wybudowanej w obrębie nieruchomości odbiorcy jest:

1)    zgłoszenie odcinka przewodu do odbioru na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru;

2)    przedłożenie uzgodnionej przez przedsiębiorstwo dokumentacji technicznej z naniesionymi i uzgodnionymi ewentualnymi zmianami;

3)    przedłożenie geodezyjnego szkicu polowego;

4)    udokumentowanie jakości zastosowanych materiałów, w tym przedłożenie deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującym wzorem, o ile dokumentacja techniczna przewiduje, to:

a)      przygotowanie próby ciśnienia dla przyłącza wodociągowego,

b)      przygotowanie próby szczelności dla przyłącza kanalizacyjnego,

c)    przedłożenia w uzasadnionych przypadkach (przyłącza zasilające budynki wielorodzinne, zbiorowego żywienia, itp.) pozytywnych wyników sanitarno-epidemiologicznych pobranej próbki wody z nowo ułożonego, zdezynfekowanego, przepłukanego przyłącza wodociągowego.

§ 40. 1. 12) Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej na kanale studni kanalizacyjnej lub wbudowanie na istniejącej sieci kanalizacyjnej studni rewizyjnej umożliwiającej podłączenie nieruchomości do sieci, może odbywać się wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela przedsiębiorstwa.

2. 13) Włączenie instalacji kanalizacji sanitarnej do studni kanalizacyjnej połączonej z siecią, istniejącej na terenie nieruchomości odbiorcy lub włączenie tejże instalacji do końcówki sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzonej do granicy jego nieruchomości, może odbywać się wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela przedsiębiorstwa.

§ 41. 1. Pozytywny wynik odbioru technicznego przed zasypaniem przyłącza wodociągowego pozwala na włączenie przyłącza do sieci wodociągowej.

2.    Włączenie dokonuje przedsiębiorstwo na zlecenie i koszt przyszłego odbiorcy usług i po podpisaniu przez niego umowy.

3.    Wykonanie włączenia do sieci nastąpi w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia zlecenia, z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu w przypadkach niezależnych od przedsiębiorstwa, o czym przyszły odbiorca usług zostanie niezwłocznie powiadomiony. Wykonanie robót włączeniowych następuje na podstawie umowy.

4.    Po wykonaniu włączenia do sieci wodociągowej roboty odtworzeniowe ziemne i drogowe wykonane zostaną przez odbiorcę usług.

5.    Rozliczenie usługi wykonanej przez przedsiębiorstwo następować będzie w oparciu o składniki ceny kosztorysowej obowiązującej w przedsiębiorstwie w dniu wykonywania usługi. Do ceny netto wyliczonej na podstawie zatwierdzonych składników zostanie naliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.    Rozliczenie wykonanych robót przyłączeniowych następuje powykonawczo na podstawie norm czasowych podanych w Katalogu Nakładów Rzeczowych oraz kart pracy, w terminie do 30 dni od wykonania usługi.

§ 42. Warunkiem przystąpienia przedstawiciela przedsiębiorstwa do odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest:

1)    zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego na minimum 14 dni przed planowanym terminem odbioru;

2)    przedłożenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przedmiotowej nieruchomości, zawierającej charakterystyczne rzędne terenu oraz przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, zagospodarowanie nieruchomości oraz pozostałą infrastrukturę podziemną i nadziemną, do której podłączono nieruchomość (mapa w skali 1: 500 lub 1: 250);

3)    oznakowanie zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym tabliczką orientacyjną;

4)    pozytywny wynik z przeglądu kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie dokonano jego odbioru przed zasypaniem;

5)    dokumentacja techniczna z naniesionymi i uzgodnionymi ewentualnymi zmianami.

§ 43. Wynagrodzenie przedsiębiorstwa za czynności odbiorowe winno odpowiadać poniesionym przez przedsiębiorstwo rzeczywistym kosztom tych działań, a wyliczonym na podstawie obowiązującego w dniu wykonywania czynności "Cennika usług" przedsiębiorstwa.

§ 44. 1.14) Po stwierdzeniu, że wybudowane przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne lub instalacja kanalizacji sanitarnej w obrębie nieruchomości odbiorcy została wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną oraz spełnia warunki techniczne, przedsiębiorstwo sporządza protokół odbioru technicznego, który winien być podpisany przez przyszłego odbiorcę usług, wykonawcę i przedsiębiorstwo.

2. Wzór protokołu odbioru końcowego określa przedsiębiorstwo.

§ 45. Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1)    dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

2)    dla przyłącza kanalizacyjnego - rodzaj odprowadzanych ścieków;

3)    skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;

4)    uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;

5)    podstawowe zasady eksploatacji.

Rozdział 8

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 46. Przedsiębiorstwo udostępnia w swojej siedzibie wszystkim zainteresowanym:

1)    aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat na terenie Miasta Zielona Góra;

2)    tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązujący na terenie Miasta Zielona Góra;

3)    tekst jednolity ustawy wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy;

4)    tekst zezwolenia udzielonego przedsiębiorstwu na prowadzenie działalności;

5)    poza taryfowy "Cennik usług" świadczonych przez przedsiębiorstwo.

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1)    wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

2)    warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

3)    zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;

4)    pogorszenia jakości dostarczanej wody;

5)    awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

6)    planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Na zapytanie osoby zainteresowanej przedsiębiorstwo udziela informacji, odpowiednio do formy zapytania: telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został przedłożony na piśmie, przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga okresu dłuższego niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym osobę, która złożyła wniosek o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 48. 1. Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, w formie wyłącznie pisemnej, można składać w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłać listem poleconym.

3. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację i powiadamia odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie do 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.

§ 49. 1. W przypadku dostarczenia przez przedsiębiorstwo wody o jakości niezgodnej z obowiązującym prawem lub o ciśnieniu odbiegającym od wartości określonych w warunkach przyłączenia, udokumentowanym w obecności stron pomiarem i próbami laboratoryjnymi pobranymi na granicy posiadania instalacji, odbiorca może domagać się od przedsiębiorstwa obniżenia należności za wodę.

2. Wysokość obniżenia należności określa umowa.

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Informacja podająca stanowiska pracy osób, o których mowa w ust. 1, lokalizację tych stanowisk w przedsiębiorstwie, numery telefonów i godziny pracy, winna być wywieszona w siedzibie przedsiębiorstwa oraz podana na stronie internetowej.

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków może nastąpić w przypadku:

1)    działania siły wyższej albo z winy odbiorcy lub osoby trzeciej;

2)    niezawinionej przez przedsiębiorstwo awarii sieci;

3)    braku wody na ujęciu;

4)    zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;

5)    potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

6)    przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

7)    przerw związanych z wykonywaniem prac konserwacyjno - remontowych urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych;

8)    uszkodzenia sieci lub przyłączy, jeżeli nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa, ani nie zostały mu przekazane do eksploatacji.

3. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki obniżenia poziomu jakości usług wynikające z przyczyn wymienionych w ust. 1, chyba że nastąpiło to z jego winy.

§ 52. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo winno informować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

2. Gdyby przerwa, o której mowa w ust. 1, miała by trwać dłużej niż 12 godzin, przedsiębiorstwo winno w sposób zwyczajowo przyjęty:

1)    powiadomić odbiorców o przerwie minimum na 7 dni przed nią;

2)    zapewnić zastępczy punkt poboru wody i powiadomić odbiorców o lokalizacji i możliwości korzystania z tego punktu.

§ 53. 1. Wstrzymanie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w warunkach stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska, lub uniemożliwiających świadczenie usług, a w szczególności, gdy:

1)    powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;

2)    dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska;

3)    zachodzi potrzeba zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych.

2. O wstrzymaniu dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin, przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i powiadomić odbiorców o lokalizacji i możliwości korzystania z tego punktu.

4. W przypadku budynków wielolokalowych, w razie planowanej lub powstałej przerwy w dostawie wody przedsiębiorstwo informuje wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.

§ 54. 1. Przy udzielaniu odbiorcy informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do kanalizacji ścieków, obowiązują przedsiębiorstwo następujące terminy:

1)    do 12 godzin - dla informacji udzielanych telefonicznie i dotyczących tylko przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

2)    do 7 dni - dla pozostałych informacji;

3)    do 14 dni - dla informacji wymagających uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

2. Strony umowy mogą w umowie ustalić inne terminy, aniżeli określone w ust. 1.

§ 55. W przypadkach określonych w § 7 ust 1 i § 8 ust 1 regulaminu , w związku z art. 8 ustawy, wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz po opłaceniu przez odbiorcę kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i wznowieniem świadczenia usługi.

§ 56. 1. W przypadku niedoboru wody spowodowanego niedostateczną wydajnością ujęć lub ograniczoną przepustowością sieci wodociągowych, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru, uwzględniającego rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach wody dla poszczególnych rejonów miasta, jak również poprzez ograniczenie zużycia wody na inne cele niż zaopatrzenie ludności.

2. W przypadku zaistnienia przerw w dostawach wody wskutek siły wyższej, a także zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od przedsiębiorstwa, takich jak klęski żywiołowe, powódź, susza, skażenie ujęcia wody itp., przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

1)    niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty;

2)    uruchomienia zastępczych punktów poboru wody rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez odbiorców i poinformowania odbiorców o lokalizacji i możliwości korzystania z tych punktów;

3)    niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii lub zdarzeń nagłych, bądź wynikających z działania siły wyższej;

4)    bieżącego informowania odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o przewidywanym czasie trwania przerwy w dostawach wody.

Rozdział 9

Pozostałe prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorcy usług

§ 57. Odbiorca jest zobowiązany:

1)    informować przedsiębiorstwo o własnych ujęciach wody w celu ustalenia ilości odprowadzanych ścieków;

2)    ponownie zamontować tabliczki orientacyjne uzbrojenia wodociągowego po przeprowadzonych remontach elewacji budynku, ogrodzenia itp.

§ 58. Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 59. Odbiorcy zabrania się:

1)    dokonywania bez zgody przedsiębiorstwa zmian w instalacji należącej do przedsiębiorstwa, oraz jakichkolwiek innych czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego tej instalacji;

2)    poboru wody z pominięciem wodomierza głównego lub odprowadzania ścieków z pominięciem urządzenia pomiarowego;

3)    demontowania i przemieszczania wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego, uszkadzania i zakłócania jego funkcjonowania;

4)    zrywania plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych;

5)    dokonywania na przyłączach innych działań, niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego w sytuacjach uzasadnionych;

6)    wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

§ 60. 1.15) Odbiorca jest zobowiązany do pozostawienia pasa przestrzeni wolnej od zabudowy oraz nasadzeń zieleni wysokiej nad:

1)    przyłączem wodociągowym - o szerokości nie mniejszej niż 3 m;

2)    przyłączem kanalizacyjnym - szerokości nie mniejszej niż 5 m.

2. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za straty, jakie może spowodować w pasach, o których mowa w ust. 1, w wypadku niezachowania przez odbiorcę określonych szerokości pasów wolnych.

§ 61. Za wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, których parametry nie odpowiadają określonym w umowie, przedsiębiorstwo ma prawo do pobierania opłaty dodatkowej według zasad określonych w umowie.

§ 62. Przedsiębiorstwo ma prawo dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie należących do niego urządzeń oraz za poniesione straty, powstałe w wyniku nie wywiązywania się odbiorcy z obowiązków i zaleceń zawartych w umowie i regulaminie.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 63. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 64. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przedsiębiorstwu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

§ 65. W przypadku poboru wody przez jednostkę straży pożarnej na cele przeciwpożarowe z urządzeń bądź wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy, jednostka straży pożarnej lub odbiorca niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.

§ 66.1. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo obciąża Miasto Zielona Góra.

2. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§ 67. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

§ 68. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udostępnienia odbiorcy niniejszego regulaminu przy zawieraniu umowy.

§ 69. Traci moc uchwała NR LXI/717/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 października 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 95, poz. 1185).

§ 70. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.16)

Przewodniczący Rady

Stanisław Domaszewicz

_______________________________

1)  Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 68 poz. 1475.

2)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XV/167/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 126, poz. 1693), która weszła w życie z dniem 7 grudnia 2007 r.

3)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4)  Przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

5)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

6)  Dodany przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

7)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

8)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

9)  W brzmieniu ustalonym przez pkt 2 obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 23 stycznia 2007 r. dotyczącego sprostowania błędu w treści uchwały Nr LXVI/601/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ogłoszonej w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 68, poz. 1475 wydanym 7 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 7, poz. 111), które weszło w życie z dniem 24 stycznia 2007 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

16) Uchwała została ogłoszona w dniu 7 września 2006 r.

Tekst jednolity ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) ogłoszono w dniu 11 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033.

Do pobrania:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2014 - Miasto Zielona Góra