Regulamin œświadczenia usług dla Miasta Zielona Góra 2015

DZ. URZ. WOJ. LUB 2015.255
Ogłoszony: 2015-02-05

Uchwała nr VII.25.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra

__________________________________________________________________________________________________

Uchwała Nr VII.25.2015
Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Miasta Zielona Góra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.[1])) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.
z 2015 r. poz. 139 – tekst jednolity) uchwala się, co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków („regulamin”) określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych działających na terenie Miasta Zielona Góra oraz odbiorców usług korzystających na terenie Miasta Zielona Góra z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o ustawie należy przez to rozumieć ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym ustawa.

3. W szczególności, zgodnie z art. 2 ustawy, ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) odbiorcy usług - należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo
- kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;

2) osoba korzystająca z lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;

3) przedsiębiorstwie wodociągowo - kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność;

4) przyłączu kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

5) przyłączu wodociągowym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz
z zaworem za wodomierzem głównym;

6) sieci - należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

7) taryfie - należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania;

8) umowie – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
o której mowa w art. 6 ustawy;

9) urządzeniu pomiarowym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;

10) urządzeniach kanalizacyjnych – należy przez to rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;

11) urządzeniach wodociągowych – należy przez to rozumieć ujęcia wód powierzchniowych
i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;

12) wodomierzu głównym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:

1) dostawy wody do nieruchomości, o której mowa w umowie, o ciśnieniu nie niższym niż 0,05 MPa;

2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo: 0,20 mg Fe/I, mangan: 0,05 mg Mn/l, jon amonowy: 0,50 mg NH4+ /l, azotany: 50 mg NO3¯ /I, azotyny: 0,50 mg NO2 ¯/I: fluorki 1,50 mg F¯/I, barwa: 15 mg Pt/I, mętność: 1 NTU; pH: 6,5-9,5;

3) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania posiadanych przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych;

4) ciągłości i niezawodności dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5) budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym
z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;

6) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnego informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.

§ 6. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy oraz przedstawiła tytuł prawny do nieruchomości, jeżeli nieruchomość posiada uregulowany stan prawny.

§ 7. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

§ 8. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 9. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 11. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych
w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 12. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 13. 1. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, wymaga podania
do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami ustawy.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla odbiorcy będącego stroną umowy.

§ 14. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 15. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

2) adres (siedziby) wnioskodawcy i adres do korespondencji;

3) w przypadku osób prawnych odpis właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

4) określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia;

5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju;

6) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie sposobu jej zagospodarowania i przeznaczenia;

7) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków,

8) oświadczenie wnioskodawcy o tytule prawnym do nieruchomości.

§ 16. Do wniosku, o którym mowa w § 15, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości
do sieci powinna załączyć aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w § 15 względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 17. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości
do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 15 i § 16 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

2. Warunki przyłączenia, o których mowa w ust. 1, powinny co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

2) określać miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

3) określać ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej;

4) określać ilość wody jaka może być dostarczona do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

5) określać ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości;

6) określać wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków;

7) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia - 3 lata.

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, wyłącznie w sytuacji, w której nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, w szczególności jeżeli brak jest sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie posiada tytułu prawnego do dysponowania siecią lub gdy w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczenia usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci lub umową przyłączeniową.

§ 19. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 20. 1. Dostępność usług wodociągowych i usług kanalizacyjnych ograniczona jest do urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo
- kanalizacyjne.

2. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

3. Szczegółowe techniczne warunki dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych ustalane są w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o których mowa
w Rozdziale 6 niniejszego regulaminu.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wybudowanego przyłącza

§ 21. 1. W ramach odbioru przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo
- kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz
z projektem przyłącza.

2. Wynikające z przepisów odrębnych próby i odbiory częściowe oraz końcowe przeprowadzane są przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór przyłącza wykonywany jest dwuetapowo. Odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. Odbiór końcowy przeprowadza się po zagospodarowaniu terenu.

§ 22. 1. Po pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w §21 ust. 2 są potwierdzane przez strony
w sporządzonych protokołach.

§ 23. 1. Odbiór techniczny przyłącza przed zasypaniem wymaga:

1) przedłożenia uzgodnionej dokumentacji projektowej przyłącza;

2) okazania szkicu geodezyjnego powykonawczego przyłącza;

3) okazania dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów;

4) przeprowadzenia próby ciśnienia przewodu wodociągowego a w szczególnych próby szczelności odcinka kanału;

5) przedłożenia w uzasadnionych przypadkach (przyłącze zasilające budynek wielorodzinny, zbiorowego żywienia itp.) pozytywnych wyników badań bakteriologicznych pobranej próbki wody
z nowo ułożonego, zdezynfekowanego i przepłukanego przyłącza wodociągowego;

6) przedłożenie upoważnienia do reprezentowania Inwestora, w przypadku uczestniczenia
w odbiorze wyłącznie Wykonawcy robót.

2. Podczas odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć następujące dokumenty i informacje:

1) aktualne dane osoby lub podmiotu przyłączonego do sieci i lokalizację przyłącza;

2) powykonawczą dokumentację geodezyjną zawierającą charakterystyczne rzędne terenu oraz przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zagospodarowanie nieruchomości oraz pozostałą infrastrukturę podziemną i nadziemną, do której podłączono nieruchomość (mapa w skali 1:500 lub 1:250);

3) protokoły odbioru przed zasypaniem;

4) informację na temat oznakowania tabliczką orientacyjną zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym;

5) pozytywny wynik z przeglądu kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego w przypadku gdy
z uzasadnionych przyczyn nie dokonano odbioru przed zasypaniem wybudowanego przyłącza;

6) dokumentację projektową przyłącza z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami.

3. Protokół odbioru technicznego przyłącza przed zasypaniem i/lub końcowego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

2) przeprowadzone próby ciśnienia i/lub szczelności z wynikiem pozytywnym;

3) dla przyłącza kanalizacyjnego – rodzaj odprowadzanych ścieków;

4) określenie granic własności i eksploatacji przyłącza;

5) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a wybudowanym przyłączem;

6) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 25. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.

§ 26. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Powyższe nie wpływa na zasady odpowiedzialności przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków;

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 28. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. Reklamacja zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko/nazwę firmy i adres odbiorcy usług;

2) przedmiot reklamacji;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) kod odbiorcy usług lub numer umowy;

5) podpis odbiorcy usług.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia. W szczególnych przypadkach wymagających dodatkowych ustaleń termin może być wydłużony maksymalnie
do 30 dni.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

§ 29. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta Zielona Góra taryfy cen i stawek opłat;

2) tekst jednolity Regulaminu obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra;

3) tekst jednolity ustawy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania aktualnie obowiązującej taryfy lub wyciągu z niej, zawierającego ceny i stawki opłat właściwe dla odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 30. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami usług oraz osobami ubiegającymi się
o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Informacja podająca stanowiska pracy osób, o których mowa w ust. 1, lokalizację tych stanowisk w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, numery telefonów i godziny pracy, winna być wywieszona w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz podana
na stronie internetowej.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 31. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, w tym
z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 32. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie Miasta Zielona Góra, a uzasadnionych przypadkach przez inne jednostki ratowniczo-gaśnicze.

§ 33. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.

§ 34. Zgodnie z przepisami ustawy należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Miasto Zielona Góra.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 35. Tracą moc:

1) uchwała nr LXVI/601/06Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006 r. Nr 68, poz. 1475
z późn. zm. [2]));

2) uchwała nr LII/314/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006 r. Nr 82, poz. 1598 z późn. zm.[3])).

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra


Adam Maciej Urbaniak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007 r., Nr 126, poz. 1693.

[3]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007 r., Nr 131, poz. 1789.Do pobrania:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania śœcieków 2015 - Miasto Zielona Góra