Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Jak zaopatrzyć budynek mieszkalny w wodę i odprowadzać z niego ścieki?

I. PROCEDURA UPROSZCZONA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA.

Dotyczy wyłącznie sytuacji, w której budowa instalacji kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej przebiegać będzie wyłącznie na terenie nieruchomości odbiorcy usług:

 • Wystąpienie do "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. o Warunki Przyłączenia do sieci (zlecenie do pobrania ze strony www.zwik.zgora.pl lub dostępne w siedzibie Spółki pok. 301-302). Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Mapę zakupić w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta. Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 3 lata od daty ich wydania.
 • Sporządzenie uproszczonego rozwiązania technicznego - we własnym zakresie. Rozwiązanie powinno określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką( o ile występują).Uproszczone rozwiązanie techniczne nie wymaga opracowania przez osobę uprawnioną.
 • Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie także przez grunt "obcy" wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie instalacji oraz zapewnienie do niej stałego dostępu.
 • Uproszczone rozwiązanie w 2 egz. złożyć w siedzibie Spółki celem uzgodnienia. Uzgodnione rozwiązanie stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy instalacji.
 • Instalację po ułożeniu w wykopie i zinwentaryzowaniu przez geodetę (szkic polowy) przed zasypaniem zgłosić w "ZWiK" Sp. z o.o. do odbioru technicznego (termin odbioru ustalić telefonicznie pod numerem 45 19 352 lub 45 19 356 lub osobiście w siedzibie Spółki w pokoju 302 lub 12). Warunkiem przystąpienia do odbioru jest jednostronne podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
 • Odbiór instalacji odbywa się w oparciu o uzgodnione rozwiązanie i szkic polowy. Po pozytywnym odbiorze instalację można zasypać a teren przywrócić do stanu pierwotnego; szkic polowy winien być przekazany przez geodetę do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta, po czym uzyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową uwzględniającą wykonaną instalację.
 • "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. podadzą do publicznej wiadomości informację o możliwości przełączenia (połączenia instalacji nowo wybudowanej z istniejącą wewnętrzną instalacją) do wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej oraz odeślą podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

II. PROCEDURA UPROSZCZONA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO ORAZ WILKANOWO.

Dotyczy wyłącznie sytuacji, w której budowa instalacji kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej przebiegać będzie wyłącznie na terenie nieruchomości odbiorcy usług:

 • Wystąpienie do "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. o Warunki Przyłączenia do sieci (zlecenie do pobraniaze strony www.zwik.zgora.pl lub dostępne w siedzibie Spółki pok. 301-302). Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Mapę zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze. Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 3 lata od daty ich wydania.
 • Sporządzenie uproszczonego rozwiązania technicznego - we własnym zakresie. Rozwiązanie powinno określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką (o ile występują).
 • W przypadku zasilania budynku w wodę z ujęcia lokalnego należy dokonać jego opomiarowania w celu umożliwienia rozliczania się za odprowadzane ścieki. Szczegółowy sposób zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych określa norma PN-B-10720 rozpatrywana łącznie z normą PN-ISO 4064-2 + Ad1. Uproszczone rozwiązanie techniczne nie wymaga opracowania przez osobę uprawnioną.
 • Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie także przez grunt "obcy" wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie instalacji oraz zapewnienia do niej stałego dostępu.
 • Uproszczone rozwiązanie w 2 egz. złożyć w siedzibie Spółki celem uzgodnienia. Uzgodnione rozwiązanie stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy instalacji.
 • Instalację po ułożeniu w wykopie i zinwentaryzowaniu przez geodetę (szkic polowy) przed zasypaniem zgłosić w "ZWiK" Sp. z o.o. do odbioru technicznego (termin odbioru ustalić telefonicznie pod numerem 45 19 352 lub 45 19 356 lub osobiście w siedzibie Spółki w pokoju 302 lub 12). Warunkiem przystąpienia do odbioru jest jednostronne podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
 • Odbiór instalacji odbywa się w oparciu o uzgodnione rozwiązanie i szkic polowy. Po pozytywnym odbiorze instalację można zasypać a teren przywrócić do stanu pierwotnego; szkic polowy winien być przekazany przez geodetę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, po czym uzyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową uwzględniającą wykonaną instalację.
 • "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. podadzą do publicznej wiadomości informację o możliwości przełączenia ( połączenia instalacji nowo wybudowanej z istniejącą wewnętrzną instalacją) do wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej oraz odeślą podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

III. PROCEDURA PODSTAWOWA:

 • Wystąpienie do "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. o Warunki Przyłączenia do sieci (zlecenie do pobrania ze strony www.zwik.zgora.pl lub dostępne w siedzibie Spółki pok. 301-302) dołączając kopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej  w skali min. 1:500, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu oraz mapę władania, obejmująca nieruchomość wraz z działkami przyległymi do niej wraz z wykazem właścicieli tych działek. Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 3 lata od daty ich wydania.
 • Zlecenie opracowania (w oparciu o Warunki Przyłączenia) dokumentacji technicznej projektowanych przyłączy wod.-kan.
 • Dokumentację w 2 egz. przedłożyć do uzgodnienia w siedzibie Spółki.
 • Ułożone w otwartym wykopie przyłącza należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić w Spółce do odbioru technicznego przed zasypaniem (termin odbioru  ustalić telefonicznie pod numerem 45 19 352 lub 45 19 356 lub osobiście w siedzibie Spółki w pokoju 302 lub 12). Elementem odbioru przed zasypaniem przyłącza wodociągowego jest sprawdzenie szczelności przewodu, prawidłowości wykonania podejścia wodomierzowego.  W trakcie odbioru przedłożyć polowe szkice geodezyjne oraz dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów. Szkice polowe winny być przekazane przez geodetę do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub w przypadku Dzielnicy Nowe Miasto do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Zawarcie, po pozytywnym odbiorze przed zasypaniem, umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 • Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Spółkę i przepisy prawa budowlanego oraz po zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 • Zlecenie "Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji" Sp. z o.o. włączenie nowo ułożonego przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej oraz montaż wodomierza (koszt zakupu wodomierza pokrywa spółka).
 • zgłoszenie przyłącza do odbioru końcowego dołączając aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową z inwentaryzacją wszelkiego uzbrojenia, podaniem rzędnych zwieńczenia góry zamontowanego uzbrojenia (dokumentacja powykonawcza). Elementem koniecznym do dokonania odbioru końcowego jest też oznakowanie zasuwy na przyłączu wodociągowym tabliczka orientacyjną.

UWAGA: W przypadku wykonywania robót instalacyjnych w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń wod-kan.

Do pobrania:

Cennik za wykonywane usługi techniczne: Warunki techniczne, uzgodnienia, odbiory
"Zlecenie wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" (F-7204 wyd. 15.03.2016)