Poradnik dla Klienta

Zakres kompetencji i obowiązków działów Spółki

Działami Spółki właściwymi do rozpatrywania zgłaszanych spraw są:

Sekretariat Spółki

 • przyjmowanie i rejestrowanie wszelkiej korespondencji przychodzącej lub składanej osobiście w siedzibie Spółki,
 • przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków i przekazywanie ich Zarządowi do dalszego rozpatrzenia,
 • udzielanie informacji interesantom z zakresu działalności Spółki, a w szczególności trybu załatwiania spraw ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za czynność.

Wydział Rozwoju

 • przyjmowanie wniosków i wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • dokonywanie częściowych i końcowych odbiorów technicznych przyłączy wod.-kan.,
 • przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej wod.-kan. od inwestorów,
 • wystawianie zleceń na włączenie przyłącza do sieci,
 • informowanie o infrastrukturze technicznej wod.-kan. znajdującej się na działce budowlanej,
 • zapoznawanie Klientów z warunkami umów na wykonywanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 • przyjmowanie zleceń oraz sporządzanie i zawieranie umów na wykonanie, wymianę lub naprawę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • przyjmowanie zleceń oraz sporządzanie i zawieranie umów na roboty odpłatne wykonywane przez Spółkę,
 • sporządzanie kalkulacji i wystawianie faktur za usługi dodatkowe (roboty odpłatne) świadczone przez Spółkę,
 • wydawanie warunków technicznych na wykonanie rozdzielenia instalacji wodociągowej na wodomierze główne montowane równolegle na przyłączu.

Wydział Sprzedaży

 • zapoznawanie z warunkami zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • informowane o taryfach za wodę i ścieki oraz regulaminie świadczenia usług,
 • wyjaśnianie sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za wodę i ścieki,
 • sporządzanie i aktualizacja umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • wprowadzanie zmian danych ewidencyjnych Klientów,
 • przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy,
 • prowadzenie ewidencji wodomierzy,
 • wystawianie faktur za wodę i ścieki,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących odczytów i wymian wodomierzy, rozliczeń i faktur za wodę i/lub ścieki,
 • wymiany, montaż i demontaż wodomierzy, również wodomierzy-podliczników,
 • naprawa i wykonywanie zestawów wodomierzowych,
 • uwierzytelnianie opomiarowania (sprawdzanie i plombowanie montażu wodomierzy-podliczników),
 • wstrzymywanie i wznawianie dostarczania wody.

Wydział Sprzedaży - Stacja Napraw i Legalizacji Wodomierzy

Punkt Legalizacyjny Wodomierzy Obwodowego Urzędu Miar w Zielonej Górze

 • naprawy, legalizacje wodomierzy,
 • urzędowe sprawdzanie (ekspertyzy) wodomierzy.

Dział Finansowo-Księgowy

 • przyjmowanie wpłat za wodę i ścieki,
 • informowanie Klienta o bieżących należnościach i zadłużeniu,
 • windykacja zadłużeń (wezwania do zapłaty, polecenia wstrzymania dostarczania wody, sprawy sądowe),
 • przyjmowanie wpłat za usługi.

Wydział Sieci Wod.-Kan.

 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach i przyłączach wod.-kan. i ich usuwanie,
 • przyjmowanie zgłoszeń o nieodpowiednim ciśnieniu wody,
 • przyłączanie nowych odbiorców usług do sieci wod.-kan.,
 • wymiana i wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • udrażnianie kanalizacji,
 • pompowanie (usuwanie) wody lub ścieków,
 • wykonywanie inspekcji kanałów.

Laboratorium Badania Wód i Ścieków

 • przyjmowanie i realizacja zleceń na badanie wody i ścieków,
 • monitorowanie jakości wód ujmowanych i w sieci wodociągowej,
 • monitorowanie jakości ścieków w sieci oraz ścieków zakładowych,
 • badania na potrzeby monitorowania technologii w wydziałach: produkcji wody i oczyszczania ścieków.

Dział Gospodarki Materiałowej i Admin.

 • zakup i sprzedaż materiałów, armatury itp.,
 • organizacja i wydawanie materiałów przetargowych,

Wydział Obsługi Mechanicznej i Transportu

 • wynajem sprzętu (koparka, samochody specjalistyczne, itp.).

Uwaga!
Szczegółowe informacje o wykonywanych przez Spółkę usługach znajdują się w dziale Usługi.