Pomiar wody bezpowrotnie zużytej

     Urządzenia pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków są b. rzadko stosowane ze względu na ich cenę i trudności montażowe. W przypadku ich braku ilość odprowadzonych ścieków określana jest na podstawie ilości wody pobranej.

     Czasami część pobranej wody jest zużywana bezpowrotnie (np. w procesie technologicznym, do podlewania itp.), czyli nie jest odprowadzana jako ścieki do kanalizacji. Na wniosek dostawcy ścieków ilości wody pobranej może być wówczas pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej.

     W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

     Sposób i miejsce zabudowy oraz dobór wodomierza wymaga uzgodnienia ze Spółką. Dokładnych wyjaśnień udziela Wydział Sprzedaży Spółki (tel. 68 4519 320).

     Po zgłoszeniu o zainstalowaniu wodomierza - podlicznika monterzy Spółki dokonują sprawdzenia poprawności i zgodności montażu wodomierza z zaleceniami, oraz zakładają plomby zabezpieczające. Następnie Odbiorca usługi zawiera stosowną umowę. W rozliczeniach Odbiorca otrzymuje dwie faktury: jedną za dostarczoną wodę (bez ścieków) zmierzoną przez wodomierz - podlicznik (zamontowany na instalacji technologicznej), drugą za wodę i ścieki zmierzone przez wodomierz główny z pomniejszeniem o zużycie z podlicznika.

     Odliczenie ścieków dla instalacji przeznaczonej do podlewania opisane są na stronie Podlewanie ogrodów.