Podlewanie ogrodów

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego

Uprzejmie informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być dokonane przez Spółkę wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Wymagania techniczne dla instalacji z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość bezpowrotnie zużytej wody są następujące:

  • na instalacji wewnętrznej nieruchomości należy zamontować wodomierz dodatkowy jako tzw. podlicznik wodomierza głównego (szeregowo za wodomierzem głównym), przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
  • zaleca się umieszczenie wodomierza - podlicznika na instalacji przeznaczonej do podlewania, w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
  • niedozwolone jest montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem - podlicznikiem a zaworem czerpalnym do podlewania, które posiadają podłączenia odpływów do kanalizacji; takie instalacje nie będą przez Spółkę akceptowane do rozliczeń,
  • wodomierz musi mieć ważną legalizację,
  • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
  • zestaw z wodomierzem należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza; jeżeli przepisy prawa wymagają, instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (zawór antyskażeniowy), zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych,
  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
  • woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem, ewentualną naprawą i obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki o sprawdzenie montażu wodomierza i zawarcie umowy.

W umówionym terminie (tel.: 68 45 19 320; 68 45 19 324) służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza - podlicznika (odpłatnie). Następnie Spółka zawrze umowę na wykonywanie odliczania.

Opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza dodatkowego za okres rozliczeniowy podana jest w aktualnej taryfie.

Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawianie rachunku za wodę zużytą do podlewania wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz - podlicznik. W przypadku utraty ważności legalizacji Spółka zaprzestaje wykonywania odczytów i odliczeń bez odrębnego powiadomienia.

Odczyty podlicznika i rozliczanie wykonywane będzie tylko po zawarciu ze Spółką stosownej umowy.

Dokładnych wyjaśnień udziela Wydział Sprzedaży Spółki (tel. 68 4519 320).

UWAGA!

     Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.
(Za odbiór, plombowanie montażu i dokonywanie odczytów wodomierza rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej wody Spółka pobiera opłaty. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca wykonuje na własny koszt. Pokrycie poniesionych nakładów pochodzić może tylko z rozliczenia znaczącego zużycia wody, za którą również trzeba zapłacić.)

Wymagania instalacyjne

     Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy lub drgania wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania ich pod naporem wody podczas prac demontażowych.

Wodomierz zalecany: typ JS 1,5; średnica nominalna DN 15mm (= 1/2 cala); nominalny strumień objętości Qn = 1,5 m3/h.

Zalecany schemat wbudowania wodomierza na instalacji przeznaczonej do podlewania.
Dla wodomierza DN 15mm (= 1/2") minimalne długości odcinków prostych wynoszą: L1 >=75mm, L2 >=45mm.