Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

O wodzie ...

Czy woda z zielonogórskiej sieci spełnia wymagane normy dotyczące jakości?
Tak, zielonogórska woda spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29.03.2007 Dz.U. Nr 61 poz. 417 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz Dyrektywy Unii Europejskiej z 1998 r. (Nr 98/83/EC)
Czy wodę z kranu można pić bez przegotowania?
Zimna woda dostarczona odbiorcom z sieci do budynku (do głównego wodomierza) spełnia wymogi odpowiednich przepisów i można ją pić bez przegotowania. Jakość wody pobieranej z kranu zależy od stanu wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Zgromadzone w instalacji osady mogą znacznie pogorszyć jakość wody czerpanej z kranu. Za jakość (stan techniczny) instalacji wewnętrznej odpowiada właściciel lub zarządca budynku.
Czy w okresie długiej suszy Zielonej Górze grozi brak wody?
Nie ma takiego zagrożenia. Nawet wielotygodniowa susza nie grozi wyczerpaniem zasobów wody na ujęciach. Wodociągi zielonogórskie zawsze w razie potrzeby mogą zwiększyć ilość wody podanej do sieci.
Czy można wykorzystać do celów konsumpcyjnych wodę z kurka ciepłej wody?
Nie należy tego czynić. Po przejściu przez wymienniki ciepła zwykle pogarszają się niektóre wskaźniki jakości wody. Także, co istotne, zanika w wodzie środek dezynfekcyjny (dwutlenek chloru), co może sprzyjać pojawieniu się niepożądanych bakterii.
Czy zielonogórska woda jest chlorowana?
Od 2000 roku do dezynfekcji wody w Zielonej Górze nie stosuje się chloru, dzięki czemu nie tworzą się pochodne chloru, kiedyś wyraźnie pogarszające smak i zapach wody. Obecnie jako środek dezynfekcyjny wody używany jest dwutlenek chloru, który jest znacznie mniej uciążliwy dla konsumentów.
Na niektórych odcinkach sieci zielonogórskiej zdarzają się rury azbestocementowe. Czy azbest z tych rur może być zagrożeniem dla zdrowia?
Nie ma takiego zagrożenia. Nawet gdyby azbest przedostawał się do wody pitnej, wyklucza się jego szkodliwość przy wchłanianiu do przewodu pokarmowego. Niebezpieczny jest azbest wdychany do płuc w formie pylistej.
Kto bada i jak często wodę zielonogórską?
Woda podana do sieci badana jest codziennie w laboratorium "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. Badane są istotne wskaźniki fizykochemiczne i bakteriologiczne. Trzy razy w tygodniu badana jest woda w sieci na przepompowniach, a raz w miesiącu lub kwartalnie na końcówkach sieci w różnych rejonach miasta. Z parametrami jakości wody podanej do sieci można zapoznać się na naszej stronie WWW w dziale Jakość wody.
Wodę z zielonogórskiej sieci bada również Sanepid, zgodnie z wymogami stosownych przepisów.
Dlaczego woda pozostawia osad w czajnikach i na grzałkach?
Woda wodociągowa, jak i inne wody naturalne, zawiera różne minerały i mikroelementy (np. wodorowęglany, chlorki, siarczany wapnia, magnezu, sodu, potasu itd.) Powstawanie osadu jest naturalnym zjawiskiem wytrącania się węglanów wapnia i magnezu pod wpływem temperatury, związanym z zanikaniem twardości węglanowej wody. Wytrącony osad nie świadczy o zanieczyszczeniu wody, lecz o określonej twardości wody.
Jaka jest twardość zielonogórskiej wody?

Twardość wód z SUW-ów i ujęć ZWiK Sp. z o.o. (2016 r.)

Twardość ogólna
jednostka
fizyczna
stopnie
amerykańskie
stopnie
niemieckie
jednostka
międzynarodowa 
mval /dm3 mg CaCO3/dm3 °n   (°dH) mmol /dm3
SUW Zawada 5,0 251 14,0 2,5
SUW Zacisze 6,0 299 16,7 3,0
Ujęcie Zjednoczenia 5,6 282 15,8 2,8
SUW Jany 4,1 207 11,6 2,1
SUW Jarogniewice 2,7 135 7,6 1,3
SUW Łężyca 3,1 155 8,7 1,6
SUW Ochla 4,2 208 11,6 2,1
SUW Stożne 4,9 247 13,8 2,5
SUW Zatonie 3,3 166 9,3 1,7
Ujęcie Zawada 5,5 275 15,4 2,8

Aktualne dane o parametrach jakościowych wody podajemy w dziale Jakość wody.