Akceptacja udostępniania faktur w formie elektronicznej (e-faktury)

Akceptację udostępniania faktur w formie elektronicznej należy zgłosić pocztą e-mail na adres poczta@zwik.zgora.pl lub pisemnej, np. korzystając z formularza " Akceptacja e-faktury".

Należy podać informacje:

 • Imię i nazwisko (lub nazwa firmy),
 • Adres (miejscowość,  ulica nr domu/nr lokalu),
 • Adres e-mail,
 • Kod Klienta (z faktury),
 • Osoba zgłaszająca (uprawniona).

UWAGA! Zgłoszenie akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej powoduje zaprzestanie wysyłania faktur w formie papierowej na adres pocztowy Odbiorcy.


Zasady udostępniania Odbiorcy usług faktur w formie elektronicznej (e-faktury)

 1. Akceptację udostępniania faktur w formie elektronicznej Odbiorca faktur zgłasza Spółce w formie elektronicznej np. pocztą e-mail na adres poczta@zwik.zgora.pl lub pisemnej, np. korzystając z formularza " Akceptacja e-faktury".
 2. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Odbiorcy o "Akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej", "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprzestaną wysyłania pocztą faktur w formie papierowej i udostępniać będą Odbiorcy faktury za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wyłącznie w formie elektronicznej. Ewentualny inny termin początku obowiązywania należy podać w zgłoszeniu.
 3. Uprawnionym do zgłoszenia, zmiany lub odwołania "Akceptacji" jest Odbiorca usług, który zawarł ze Spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków lub osoba przez Odbiorcę upoważniona.
 4. Spółka zobowiązuje się każdorazowo powiadomić pocztą elektroniczną Odbiorcę usług, na wskazany adres e-mail, o wystawionej fakturze oraz udostępnić Odbiorcy fakturę do pobrania z serwisu internetowego Spółki (dostępnego przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niezbędnych przerw konserwacyjnych lub awarii). Drogą elektroniczną udostępniane będą również faktury korygujące i duplikaty faktur. Przesłany Odbiorcy w powiadomieniu adres internetowy służący do pobrania faktury w formie elektronicznej jest unikalny i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Przeznaczony on jest wyłącznie dla jednego Odbiorcy do pobrania jednej faktury.
 5. Wiadomości e-mail przesyłane przez Spółkę związane z udostępnieniem faktur oraz inne powiadomienia wysyłane są z adresu efaktura@zwik.zgora.pl. Odbiorca powinien zadbać o możliwość prawidłowego odbierania wiadomości z tego adresu, np. przez odpowiednią konfigurację filtrów antyspamowych na własnym koncie e-mail.
 6. Udostępnienie Odbiorcy do pobrania faktury w formie elektronicznej jest równoznaczne z dostarczeniem przez dostawcę usług faktury w inny sposób, w rozumieniu par. 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886). Faktura w formie elektronicznej zawiera takie same dane, jak faktura w formie papierowej.
 7. "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze zapewniają autentyczność pochodzenia oraz integralność treści udostępnianych faktur, określoną przepisami prawa.
 8. Faktury elektroniczne udostępniane są w formacie pliku elektronicznego PDF (Portable Document Format firmy Adobe Systems). Do odczytania dokumentu faktury (pliku PDF) służy bezpłatne oprogramowanie "Adobe Reader" firmy Adobe Systems, które Odbiorca winien pobrać i zainstalować na komputerze. Oprogramowanie dostępne jest do pobrania ze strony: http://www.adobe.com/pl/products/reader.html
 9. Zmianę adresu e-mail Odbiorca faktur zgłasza Spółce w formie elektronicznej, np. pocztą e-mail na adres poczta@zwik.zgora.pl lub pisemnej, np. korzystając z formularza " Zmiana adresu e-mail dla e-faktury".
 10. Cofnięcie "Akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej", Odbiorca faktur zgłasza Spółce w formie elektronicznej np. pocztą e-mail na adres poczta@zwik.zgora.pl lub pisemnej, np. korzystając z formularza " Cofnięcie akceptacji udostępniania e-faktury".
 11. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia od Odbiorcy o "Cofnięciu akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej", Spółka wystawiać będzie faktury w formie papierowej i wysyłać je na adres pocztowy Odbiorcy.
 12. Faktury elektroniczne są dostępne do pobrania przez okres 6 miesięcy od wysłania powiadomienia o ich udostępnieniu. Po tym okresie, na wniosek Odbiorcy, Spółka wystawi duplikat faktury elektronicznej i udostępni go Odbiorcy do pobrania.
 13. Odbiorca faktur zobowiązany jest do przechowywania udostępnionych faktur w swojej dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odbiorcy faktur oraz za ich skutki, a w szczególności za:
  • podanie przez Odbiorcę faktur błędnego adresu e-mail,
  • brak zdolności skrzynki elektronicznej do odbierania poczty (np. z powodu przepełnienia, wyłączenia itd.),
  • niedostarczenie w terminie lub usunięcie wiadomości od Spółki przez serwer pocztowy Odbiorcy np. na skutek zakwalifikowania jej jako spam,
  • brak powiadomienia wystawcy faktur o zmianie adresu e-mail,
  • nieprawidłowe przechowywanie faktur w formie elektronicznej.
 15. Udostępniony Spółce adres e-mail służy wyłącznie do powiadamiania Odbiorcy o udostępnieniu do pobrania faktur w formie elektronicznej oraz komunikacji pomiędzy Odbiorcą a Spółką. Adres ten nie będzie przekazywany osobom trzecim.
 16. Podstawa prawna udostępniania usług faktur w formie elektronicznej: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 17. Wszelkie zmiany zasad dotyczących udostępniania faktur w formie elektronicznej będą publikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.zwik.zgora.pl/

Do pobrania:

Akceptacja udostępniania e-faktury
Zmiana adresu e-mail dla e-faktury
Cofnięcie akceptacji udostępniania e-faktury
Zasady udostępniania e-faktury