Adresy i telefony

Logo firmy:
Firma:
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
Adres:
65-120 Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 110A
Pokaż adres na mapie
REGON:
978093091
NIP:
1040000159
Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy KRS,
wpis pod numerem KRS: 0000211506
Kapitał zakładowy Spółki:
136 304 000 zł
Tel. (centrala):
68 4519 300 do 302
Fax:
68 4519 340
Adres strony WWW:
http://www.zwik.zgora.pl/
Adres e-mail:
poczta@zwik.zgora.pl
Nr rachunku bankowego:
77 1090 1636 0000 0000 6201 5733
 
Zarząd Spółki:
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski Prezes Zarządu

     Sprawy do Spółki zgłaszać można w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

     Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej: złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

Pisma przyjmowane są w sekretariacie Spółki - I piętro.

KASA czynna w dni robocze w godzinach od 7:00 do 10:00 oraz od 11:00 do 14:00

Zapraszamy do siedziby Spółki w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45


Siedziba Spółki: ul. Zjednoczenia 110A, Zielona Góra

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - czynne całą dobę
tel. 994

Numery telefonów Spółki

Sekretariat 684519300
684519301
684519302
Tel./Fax 684519340
Prezes Zarządu
Krzysztof Witkowski 684519300
Dyrektor Naczelny
Zbigniew Liberek 684519300
Dyrektor ds. Technicznych
Roman Stanisławiak 684519309
Główny Księgowy - Prokurent
Ludwika Badecka 684519306
Dyrektor ds. Rozwoju - Prokurent
Henryk Kozyra 684519303
Sekcja ds. Informatyki
Kierownik 684512962
Specjalista ds. obrony cywilnej
Robert Bartoszewski 684519327
Specjalista ds. BHP i ppoż.
Wojciech Kramarczuk 684519328
Administrator bezpieczeństwa informacji
Beata Gabrysiak 684519327
Wydział Sieci Wod.-Kan.
Kierownik 684519311
Tel./Fax 684519310
Dyspozytor - Portiernia 684519314
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
Wydział Rozwoju
Kierownik 684519350
Obsługa Klientów 684519352
Odbiory techniczne 684519356
Wydział Sprzedaży
Kierownik 684519322
Obsługa Klientów - Mistrz 684519320
Fax 684519323
Stacja Napraw i Legalizacji Wodomierzy
Wodomierzownia, ul. Lubuska 1
Tel./Fax 684519321
Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik 684519330
Windykacja należności 684519332
Kasa 684519334
Wydział Realizacji Projektu F. S. (JRP)
Kierownik 684512950
Laboratorium Badania Wód i Ścieków
Kierownik 684519317
Pracownia Badania Ścieków 684519318
Pracownia Fizykochemii Wody 684548685
Pracownia Mikrobiologii 684548715
Dział Logistyki i Administracji
Tel./Fax 684519340
Kierownik 684519341
Magazyn 684519343
Wydział Obsługi Mech. i Trans.
Kierownik 684519360
Transport 684519362
Dział Organizacyjny i Służb Prac.
Kierownik 684519336
Kadry 684519337
Wydział Obsługi Energetycznej
Kierownik 684519370
Wydział Produkcji Wody
Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie
Kierownik 684548682
Z-ca Kierownika 684548683
Sekretariat 684548681
Dyspozytor 684548680
Wydział Oczyszczania Ścieków
Kierownik 684513602
Z-ca Kierownika 684513603
Sekretariat 684513600
Tel./Fax 684513601
Punkt Zlewny 684513605